Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Energias no renovables.
Energias no renovables.
Loading in …3
×
1 of 26

Energies no renovables i renovables

12

Share

This is a power point created by a group of spanish students from Tarragona who are working on a multilateral comenius project called 'Save Energy for the future generations' . Soon they'll have the english version. Enjoy it

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Energies no renovables i renovables

 1. 1. FONTS D’ENERGIA
 2. 2. Potència elèctrica instal·lada per sectors (2003)
 3. 3. Barreja de producció al sistema elèctric espanyol 2009
 4. 4. Consum energia primària
 5. 5. Les energies no renovables <ul><li>Les energies no renovables són les energies que es troben a la Terra en quantitat limitada i, per tant, s’exhaureixen amb l’ús. </li></ul><ul><li>Tipus d’energies no renovables </li></ul><ul><li>Carbó </li></ul><ul><li>Petroli </li></ul><ul><li>Gas natural </li></ul><ul><li>Materials fissionables i fusionables </li></ul>
 6. 6. <ul><li>És un combustible fòssil, és un producte de la descomposició de restes vegetals enterrades fa milions d’anys. </li></ul><ul><li>S’utilitza com a combustible domèstic en les indústries metal·lúrgiques i en centrals tèrmiques per a produir electricitat. </li></ul>CARBÓ Mina de carbó Cercs (Spain) Carbó
 7. 7. PETROLI <ul><li>És el resultat d’un procés que ha tingut lloc en restes animals i vegetals enterrades per grans capes de sediments fa milions d’anys. </li></ul><ul><li>Líquid viscós de color bru o negrós de compostos de carboni i hidrogen. </li></ul>
 8. 8. PETROLI <ul><li>També és una important matèria primera per a l’obtenció de molts altres productes d’interès, com ara medicaments,plàstics... </li></ul>Plataforma Casablanca, Repsol . Tarragona (Spain)
 9. 9. GAS NATURAL <ul><li>És una mescla de gasos composta per metà, CH 4 , i altres hidrocarburs. </li></ul><ul><li>Es troba emmagatzemat al subsòl terrestre. </li></ul><ul><li>Té un gran poder calorífic i la seva combustió és relativament neta i poc contaminant. </li></ul>
 10. 10. MATERIALS FISSIONABLES I FUSIONABLES <ul><li>En la fissió es divideixen nuclis d’urani-235 i plutoni-239, procés en què s’allibera molta energia. </li></ul>Central Nuclear d’Ascó (Spain) <ul><li>La fusió consisteix en la unió de dos nuclis lleugers, per tal d’originar-ne un de més pesant amb alliberament d’una gran quantitat d’energia. </li></ul>
 11. 11. Centrals nuclears en funcionament
 12. 12. DESAVANTATGES <ul><li>El seu ús produeix l’emissió de gasos que resulten contaminants per a l’atmosfera i tòxics per a la vida. </li></ul><ul><li>A llarg o curt termini es poden esgotar. </li></ul><ul><li>Quan s’utilitzen, contaminen més que altres fonts que es podrien utilitzar en el seu lloc. </li></ul>Els desavantatges de les energies no renovables són:
 13. 13. AVANTATGES <ul><li>L’alta disponibilitat. </li></ul><ul><li>La seva gran continuïtat. </li></ul><ul><li>Són econòmicament assequibles (menys algunes com el petroli). </li></ul>Els avantatges de les energies no renovables són:
 14. 14. Les energies renovables <ul><li>Les energies renovables són aquelles que es troben en quantitat ilimitada i, per tant, no s’exhaureixen amb l’ús. </li></ul><ul><li>Tipus d’energies no renovables </li></ul><ul><ul><ul><li>Hidràulica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biomassa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eòlica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geotèrmica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maremotriu </li></ul></ul></ul>
 15. 15. ENERGIA HIDRÀULICA <ul><li>L’aigua retinguda en embassaments o pantans a gran altura té energia potencial gravitatòria, que es pot transformar en energia cinètica i, finalment, en una central hidroelèctrica en elèctrica. </li></ul>Central hidroelèctrica. Sant Ponç (Spain)
 16. 16. BIOMASSA <ul><li>L'energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d'alta energia presents a la matèria orgànica. </li></ul><ul><li>Aquest tipus de recurs es pot utilitzar directament o a través d’un procés de transformació previ. </li></ul>
 17. 17. ENERGIA SOLAR <ul><li>La tecnologia actual permet la utilització de l'energia solar mitjançant dos procediments: </li></ul><ul><li>L'aprofitament tèrmic que consisteix en l'absorció de l'energia solar i la seva transformació en calor. </li></ul><ul><li>La conversió fotovoltaica que permet de transformar directament l'energia solar en energia elèctrica. </li></ul><ul><li>L'energia procedent del sol és la font directa o indirecta de gairebé tota l'energia que utilitzem. </li></ul>Panells solars
 18. 18. ENERGIA EÒLICA <ul><li>L’eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en energia elèctrica o mecànica. Podem distingir dues aplicacions ben diferents: </li></ul><ul><ul><li>producció d'electricitat (aerogeneradors) </li></ul></ul><ul><ul><li>el de bombeig d'aigua (aerobombes) </li></ul></ul>Central eòlica Serra del Tallat (Spain)
 19. 19. ENERGIA GEOTÈRMICA <ul><li>És l’energia que pot obtenir-se mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra. </li></ul><ul><li>Tipus de fonts geotèrmiques: </li></ul><ul><ul><li>Aigües termals molt calentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Magma (roques foses). </li></ul></ul>Central Geotèrmica de Nesjavellir, en la zona volcànica de Hengill (Islàndia).
 20. 20. ENERGIA MAREMOTRIU <ul><li>Es pot obtenir energia del mar aprofitant la diferència de nivell de l’aigua entre la baixamar i la plenamar i el moviment de les ones. Combina l’energia potencial i la cinètica. </li></ul>Central maremotriu. La Rance (França)
 21. 21. Les energies renovables a Espanya
 22. 22. Consum d'energies renovables a Espanya (KTEP )
 23. 23. AVANTATGES <ul><li>Són energies netes, no contaminen. </li></ul><ul><li>Es restitueixen gratuïtament. </li></ul><ul><li>Limiten l’efecte hivernacle. </li></ul><ul><li>Eviten futurs problemes ambientals. </li></ul><ul><li>Són sostenibles . </li></ul>
 24. 24. INCONVENIENTS <ul><li>Les instal·lacions de les infraestructures són molt costoses. </li></ul><ul><li>Discontinuïtat. </li></ul><ul><li>Actualment, hi ha limitacions tecnològiques. </li></ul>

×