Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Vemma
Vemma
Loading in …3
×
1 of 12

Using The CSharp Sockets Helper Classes

1

Share

Download to read offline

Using The C# Sockets Helper Classes

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Editor's Notes

 • Chương trình sẽ chặn lại ở phương thức AcceptTcpClient() và chờ đợi một kết nối mới từ Client. Một khi
  đã kết nối rồi thì bạn sử dụng phương thức GetStream() để tạo ra một NetworkStream thực thi cho việc
  gửi và nhận dữ liệu trên Socket.
  _Lưu ý:Ta luôn luôn phải đóng NetworkStream khi xong việc như là bạn nhớ phải đóng đối tượng TcpClient
  khi chúng ta hoàn thành.Bạn cũng phải đóng TcpListener bằng phương thức Stop().
  _Quy tắc gửi và nhận dữ liệu bạn xem lại phần trước: TcpClient.
  Các phương thức và thuộc tính của lớp TcpListener các bạn có thể tra cứu trong MSDN.
  ANY : Cung cap mot dia chi IP de chi ra rang Server phai lang nghe tren tat ca cac card mang
  Nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu:
  _Nguyên tắc chung:
  Dữ liệu từ dạng String cần phải chuyển thành mảng byte trước khi được chuyển đi, vì theo nguyên lý
  mạng máy tính thì trên đường truyền vật lý sẽ chỉ gửi các dữ liệu dạng bit: 0 or 1.
  Code:
  string StrData="Chao Server.";
  byte[] data= new byte[1024];
  ......
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(StrData);
  .....//Gửi dữ liệu đi.
  Khi nhận dữ liệu thì cần phải chuyển byte đó lại thành dạng String để sau đó hiển thị ra màn hình.
  Code:
  byte[] data = new byte[1024];
  String Input="";
  ........//Nhận dữ liệu
  Input= Encoding.ASCII.GetString(data,0,data.Length);
  Console.WriteLine(input);

 • De tao ra mot socket :
  Chương trình sẽ chặn lại ở phương thức AcceptTcpClient() và chờ đợi một kết nối mới từ Client. Một khi
  đã kết nối rồi thì bạn sử dụng phương thức GetStream() để tạo ra một NetworkStream thực thi cho việc
  gửi và nhận dữ liệu trên Socket.
  _Lưu ý:Ta luôn luôn phải đóng NetworkStream khi xong việc như là bạn nhớ phải đóng đối tượng TcpClient
  khi chúng ta hoàn thành.Bạn cũng phải đóng TcpListener bằng phương thức Stop().
  _Quy tắc gửi và nhận dữ liệu bạn xem lại phần trước: TcpClient.
  Các phương thức và thuộc tính của lớp TcpListener các bạn có thể tra cứu trong MSDN.
  ANY : Cung cap mot dia chi IP de chi ra rang Server phai lang nghe tren tat ca cac card mang
  Nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu:
  _Nguyên tắc chung:
  Dữ liệu từ dạng String cần phải chuyển thành mảng byte trước khi được chuyển đi, vì theo nguyên lý
  mạng máy tính thì trên đường truyền vật lý sẽ chỉ gửi các dữ liệu dạng bit: 0 or 1.
  Code:
  string StrData="Chao Server.";
  byte[] data= new byte[1024];
  ......
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(StrData);
  .....//Gửi dữ liệu đi.
  Khi nhận dữ liệu thì cần phải chuyển byte đó lại thành dạng String để sau đó hiển thị ra màn hình.
  Code:
  byte[] data = new byte[1024];
  String Input="";
  ........//Nhận dữ liệu
  Input= Encoding.ASCII.GetString(data,0,data.Length);
  Console.WriteLine(input);

 • Khi một đối tượng TcpListener được tạo ra thì bạn có thể bắt đầu lắng nghe các kết nối, sử dụng phương
  thức Start().
  _Sau phương thức Start(), bạn phải sử dụng 1 trong 2 phương thức AcceptSocket() hoặc
  AcceptTcpClient() để chấp nhận các kết nối. Như bạn nhìn thấy, có 2 phương thức chấp nhận các kết nối
  và trả về 1 đối tượng Socket hoặc TcpClient.

  Chương trình sẽ chặn lại ở phương thức AcceptTcpClient() và chờ đợi một kết nối mới từ Client. Một khi
  đã kết nối rồi thì bạn sử dụng phương thức GetStream() để tạo ra một NetworkStream thực thi cho việc
  gửi và nhận dữ liệu trên Socket.
  _Lưu ý:Ta luôn luôn phải đóng NetworkStream khi xong việc như là bạn nhớ phải đóng đối tượng TcpClient
  khi chúng ta hoàn thành.Bạn cũng phải đóng TcpListener bằng phương thức Stop().
  _Quy tắc gửi và nhận dữ liệu bạn xem lại phần trước: TcpClient.
  Các phương thức và thuộc tính của lớp TcpListener các bạn có thể tra cứu trong MSDN.
  ANY : Cung cap mot dia chi IP de chi ra rang Server phai lang nghe tren tat ca cac card mang
  Nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu:
  _Nguyên tắc chung:
  Dữ liệu từ dạng String cần phải chuyển thành mảng byte trước khi được chuyển đi, vì theo nguyên lý
  mạng máy tính thì trên đường truyền vật lý sẽ chỉ gửi các dữ liệu dạng bit: 0 or 1.
  Code:
  string StrData="Chao Server.";
  byte[] data= new byte[1024];
  ......
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(StrData);
  .....//Gửi dữ liệu đi.
  Khi nhận dữ liệu thì cần phải chuyển byte đó lại thành dạng String để sau đó hiển thị ra màn hình.
  Code:
  byte[] data = new byte[1024];
  String Input="";
  ........//Nhận dữ liệu
  Input= Encoding.ASCII.GetString(data,0,data.Length);
  Console.WriteLine(input);

 • Khi một đối tượng TcpListener được tạo ra thì bạn có thể bắt đầu lắng nghe các kết nối, sử dụng phương
  thức Start().
  _Sau phương thức Start(), bạn phải sử dụng 1 trong 2 phương thức AcceptSocket() hoặc
  AcceptTcpClient() để chấp nhận các kết nối. Như bạn nhìn thấy, có 2 phương thức chấp nhận các kết nối
  và trả về 1 đối tượng Socket hoặc TcpClient.
  .
  Chương trình sẽ chặn lại ở phương thức AcceptTcpClient() và chờ đợi một kết nối mới từ Client. Một khi
  đã kết nối rồi thì bạn sử dụng phương thức GetStream() để tạo ra một NetworkStream thực thi cho việc
  gửi và nhận dữ liệu trên Socket.
  _Lưu ý:Ta luôn luôn phải đóng NetworkStream khi xong việc như là bạn nhớ phải đóng đối tượng TcpClient
  khi chúng ta hoàn thành.Bạn cũng phải đóng TcpListener bằng phương thức Stop().
  _Quy tắc gửi và nhận dữ liệu bạn xem lại phần trước: TcpClient.
  Các phương thức và thuộc tính của lớp TcpListener các bạn có thể tra cứu trong MSDN.
  ANY : Cung cap mot dia chi IP de chi ra rang Server phai lang nghe tren tat ca cac card mang
  Nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu:
  _Nguyên tắc chung:
  Dữ liệu từ dạng String cần phải chuyển thành mảng byte trước khi được chuyển đi, vì theo nguyên lý
  mạng máy tính thì trên đường truyền vật lý sẽ chỉ gửi các dữ liệu dạng bit: 0 or 1.
  Code:
  string StrData="Chao Server.";
  byte[] data= new byte[1024];
  ......
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(StrData);
  .....//Gửi dữ liệu đi.
  Khi nhận dữ liệu thì cần phải chuyển byte đó lại thành dạng String để sau đó hiển thị ra màn hình.
  Code:
  byte[] data = new byte[1024];
  String Input="";
  ........//Nhận dữ liệu
  Input= Encoding.ASCII.GetString(data,0,data.Length);
  Console.WriteLine(input);
 • ANY : Cung cap mot dia chi IP de chi ra rang Server phai lang nghe tren tat ca cac card mang
  Nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu:
  _Nguyên tắc chung:
  Dữ liệu từ dạng String cần phải chuyển thành mảng byte trước khi được chuyển đi, vì theo nguyên lý
  mạng máy tính thì trên đường truyền vật lý sẽ chỉ gửi các dữ liệu dạng bit: 0 or 1.
  Code:
  string StrData="Chao Server.";
  byte[] data= new byte[1024];
  ......
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(StrData);
  .....//Gửi dữ liệu đi.
  Khi nhận dữ liệu thì cần phải chuyển byte đó lại thành dạng String để sau đó hiển thị ra màn hình.
  Code:
  byte[] data = new byte[1024];
  String Input="";
  ........//Nhận dữ liệu
  Input= Encoding.ASCII.GetString(data,0,data.Length);
  Console.WriteLine(input);
 • ANY : Cung cap mot dia chi IP de chi ra rang Server phai lang nghe tren tat ca cac card mang
  Nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu:
  _Nguyên tắc chung:
  Dữ liệu từ dạng String cần phải chuyển thành mảng byte trước khi được chuyển đi, vì theo nguyên lý
  mạng máy tính thì trên đường truyền vật lý sẽ chỉ gửi các dữ liệu dạng bit: 0 or 1.
  Code:
  string StrData="Chao Server.";
  byte[] data= new byte[1024];
  ......
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(StrData);
  .....//Gửi dữ liệu đi.
  Khi nhận dữ liệu thì cần phải chuyển byte đó lại thành dạng String để sau đó hiển thị ra màn hình.
  Code:
  byte[] data = new byte[1024];
  String Input="";
  ........//Nhận dữ liệu
  Input= Encoding.ASCII.GetString(data,0,data.Length);
  Console.WriteLine(input);
 • ANY : Cung cap mot dia chi IP de chi ra rang Server phai lang nghe tren tat ca cac card mang
  Nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu:
  _Nguyên tắc chung:
  Dữ liệu từ dạng String cần phải chuyển thành mảng byte trước khi được chuyển đi, vì theo nguyên lý
  mạng máy tính thì trên đường truyền vật lý sẽ chỉ gửi các dữ liệu dạng bit: 0 or 1.
  Code:
  string StrData="Chao Server.";
  byte[] data= new byte[1024];
  ......
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(StrData);
  .....//Gửi dữ liệu đi.
  Khi nhận dữ liệu thì cần phải chuyển byte đó lại thành dạng String để sau đó hiển thị ra màn hình.
  Code:
  byte[] data = new byte[1024];
  String Input="";
  ........//Nhận dữ liệu
  Input= Encoding.ASCII.GetString(data,0,data.Length);
  Console.WriteLine(input);
  Phuong thuc send co 3 phuong dang :
  Neu Udpclient ket noi voi 1 host o xa thi send() ko can chi dinh dich cua du lieu
  + nguoc lai thi phai ch idinh dich
 • ×