Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 10

Bench Project17 May

1

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bench Project17 May

  1. 1. โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของ สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. 1. วัตถุประสงค์ ทราบระดับความสามารถและจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร เข้าใจวิธีการทำ Benchmarking และนำไปใช้ได้ แลกเปลี่ยน Best Practices กับองค์กรชั้นนำ 1 2 3 สร้างเครือข่าย Benchmarking 4
  3. 3. 2. ระยะเวลาโครงการ มีนาคม 2549 - มกราคม 2550
  4. 4. 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความเข้าใจในวิธีการทำ Benchmarking ที่ถูกต้องและเป็นระบบ 1. สามารถขยายผลการทำ Benchmarking ไปใช้ประโยชน์เองได้ 2. มีการแลกเปลี่ยน Best Practices ตามเกณฑ์ PMQA/TQA 3. เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล Best Practices ระหว่างองค์กร 4.
  5. 5. 4. แผนการดำเนินโครงการ Benchmarking ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Benchmarking Process 17 พ . ค 49 FTPI & สคบส 1
  6. 6. 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Self Assessment ให้ความรู้ใน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ PMQA/TQA ( เกณฑ์การให้คะแนน / แนวทางการประเมิน / รายงานการประเมิน ) 1-2 มิ . ย 49 FTPI & สคบส 2
  7. 7. 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Best Practices นำเสนอ Best Practices & พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ที่จะทำ Site Visit 19-20 ก . ค 49 FTPI & สคบส 3
  8. 8. 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Site Visit อบรมเทคนิค / ข้อควรปฏิบัติ / วิธีการจัดทำคำถาม / แจ้งผลการคัดเลือก รร . ที่จะไป Site Visit/ 21 ก . ค 49 FTPI & สคบส 4
  9. 9. 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Improvement นำเสนอ Action Plan/ สรุปผลการดำเนินโครงการ 27 ต . ค 49 FTPI & สคบส 5
  10. 10. 4. แผนการดำเนินโครงการ ( ต่อ ) Seminar นำเสนอ Best Practices/ สรุปผลการดำเนินโครงการ ม . ค 50 FTPI & สคบส 6

×