Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Cancer prevention
Cancer prevention
Loading in …3
×
1 of 91

Η Δέσποινα και το περιστέρι - Ευγένιος Τριβιζάς

1

Share

Download to read offline

Για τη 2η Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Η Δέσποινα και το περιστέρι - Ευγένιος Τριβιζάς

 1. 1. E˘Á¤ÓÈÔ˜ TÚÈ‚È˙¿˜ H ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ™. °Ô‡Û˘, N. K··ÙÛÔ‡ÏÈ· OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ Aı‹Ó· 2004 H ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¶fiÏ˘ °Î¤Î· ™‡ÓÙ·ÍË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜: HÚ·ÎÏ‹˜ K¤ÏÏ˘ EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: M¿Úˆ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ™‡ÚÔ˜ °Ô‡Û˘, N·Ù·Ï›· K··ÙÛÔ‡ÏÈ· ¶·Ú·ÁˆÁ‹: EΉfiÛÂȘ “EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·” M¿ÚÙÈÔ˜ 2001 Copyright © 2001 OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ Aı‹Ó· 2004 ISBN 960-393-543-3
 2. 2. K∂º∞§∞π√ ¶ƒø∆√ OÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó ŸÔ˘ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó Û’ ¤Ó· ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ı¤·ÙÔ˜
 3. 3. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û’ ¤Ó·Ó ¤ÚËÌÔ ÛÎÔ˘ȉfi- ÙÔÔ ÎÔÓÙ¿ Û’ ¤Ó· ¤ÏÔ˜, ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ fiÏ˘: Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ô ‰·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘, ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘. K¿ı ÙfiÛÔ Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚÂȘ Û ̤ÚË ˙ÔÊÂÚ¿ Î·È ·fi- ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó, Ó· Ì˯·ÓÔÚÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÛÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ηٷ¯ıfiÓÈ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜. H ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ô˘ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÂÚ·- ÎÈÔ‡ ·Ú·¯ÙÈÎÔ‡ Ì ڿÌÊÔ˜ ÁÚ˘fi Î·È Ì¿ÙÈ ·Ì›ÏÈÎÙÔ, ¤Îڈ͠ÚÒÙË ÎÈ Â›Â:
 4. 4. – EÁÒ ¤¯ˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ÛÙ¿˙ˆ ÈÎÚfi Î·È ‰ÔÏÂÚfi Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÛÙȘ ηډȤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÚÈ‚ÂÏ›- ˙ˆ ̤ڷ-Ó‡¯Ù· Ù· Ì˘·Ï¿ ÙÔ˘˜, η˘¯‹ıËÎÂ Ô ‰·›ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘, ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘, Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÚÈΤʷÏ˘ Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹˜ ԯȿ˜. – Œ¯ˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ¿ÂÈÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜: ÔϤÌÔ˘˜, Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ ÎÈ ·ÈÌ·- ÙÔ¯˘Û›Â˜! EÈÛ‚ÔϤ˜, ÏÂËϷۛ˜, Ó·ÚÎÔ¤‰È·, ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·, Ì¿¯Â˜ Î·È ÔÏÈÔÚ˘! BÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜, ÔÚÊ·Ó¿ Î·È ÊÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙ›˜! MÂÙ¿ Ì›ÏËÛ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜, Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿- ‰˘ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰›Û¯Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜: – EÁÒ ¤¯ˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Û¤ÚÓˆ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ì ·Á·ÏÏ›·ÛË ÙÔ˘˜ ‚Ϥˆ Ó· ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ηÚ›˙Ô˘Ó... N·È, ¯·›ÚÔÌ·È ÎÈ ·Á¿ÏÏÔÌ·È, fiÙ·Ó ‚Ϥˆ ·‰¤ÏÊÈ· Ó· ÌÈÛÔ‡Ó ·‰¤ÏÊÈ· Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ó· ÍÂÎÏËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¯¿ÚË. M ÙÚ·ÓÒÓÂÈ Ô Û·Ú·ÁÌfi˜ Î·È Ô Î·Ù·ÙÚÂÁÌfi˜ Ì ÙÚ¤ÊÂÈ. 8
 5. 5. – ŒÍÔ¯·, ¤ÎÚˆÍÂ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ì ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ‚Ϥˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ôχ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ì ے ÔÏfiÎÏË- ÚË ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË. Ÿˆ˜ ͤÚÂÙÂ, fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙ· Ï¿Ó· Ì·˜ ÌËӇ̷ٷ, Ì¿¯ÔÓÙ·È Ù· Û¯¤‰È¿ Ì·˜ ÎÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜. – £· ÙÔ˘˜ ·Ù¿ÍÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜! £· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘ÌÂ! £· ÙÔ˘˜ ·Ê·Ó›- ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Á˘! ÛʇÚÈÍÂ Ë ÙÚÈΤʷÏË Ô¯È¿ ÊÙ‡ÓÔÓÙ·˜ Ê·ÚÌ¿ÎÈ Î·È Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ‰È¯·ÏˆÙ¤˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ˜. – ™·˜ ˙‹ÙËÛ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ۋÌÂÚ·, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, Û ÙÔ‡ÙË ÙË ¯ÒÚ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ‡ÊÔ˜ Û΢ıÚˆfi Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı’ ·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â‰Ò, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ Á¤ÓÓËÛÂ, ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ·, ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜. MfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ϤÍÂȘ, Ù· ÙÚ›· Ó‡̷ٷ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Ù·Ú¿¯ÙËÎ·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Û‡ÁÎÔÚÌ·. – ¶¿ÏÈ... ¿ÏÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ó·ıÂÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜! ¤ÛÎÔ˘- ÍÂ Ë Ó˘¯ÙÂÚ›‰· Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜. – K¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê·Ó›- ÛÔ˘ÌÂ! ÛʇÚÈÍÂ Ë ÙÚÈΤʷÏË Ô¯È¿. – TÈ ¤¯ÂȘ Ó· ÚÔÙ›ÓÂȘ; ÚÒÙËÛÂ Ë Ó˘¯ÙÂÚ›‰· Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜, ·ÓÔÈÁÔ- ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÁηıˆÙ¤˜ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ Ù˘. – ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠ÌÈ· Î·È Î·Ï‹, ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ·, ·fi ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜! ¤Îڈ͠ÙÔ ÁÂÚ¿ÎÈ. – TÈ ÙÚfiÔ˜; – N· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó· Ê·ÚÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘˜. – K·È Ò˜ ı· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi; °¤Ï·Û ÙfiÙÂ Ë ·¿ÓıÚˆË ÛÎÈ¿. °¤Ï·Û ۷ÚηÛÙÈο Ì’ ¤Ó· Á¤ÏÈÔ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ۿÈÔ Ì‹ÏÔ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Û ‚Ô‡ÚÎÔ ‚·ı‡. – EÏ¿Ù ÎÔÓÙ¿, ÈÔ ÎÔÓÙ¿... EÏ¿Ù ӷ Û·˜ ˆ Ò˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÏ¿Ù ӷ Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ Ò˜ ı· Ê·ÚÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘˜! 10
 6. 6. – ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì·Ù·ÈÒÛˆ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜! ÛΤÊÙËÎÂ Î·È ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛ ے ¤Ó· Á˘ÚÙfiÎψÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ, Ï›ÁÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿, ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. ÕÎÔ˘- Û·Ó, fï˜, ÚÒÙ· ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ ÙÔ ÊÙÂÚÔÎfiËÌ¿ ÙÔ˘. H ÙÚÈΤʷÏË Ô¯È¿ ÔÚıÒıËΠÎÈ ¤ÊÙ˘Û ʷÚÌ¿ÎÈ Î·Ù¿ ¿Óˆ ÙÔ˘, Ë Ó˘¯ÙÂÚ›‰· ¯‡ÌËÍÂ Î·È ÙÔ ÁÚ¿ˆÛ Ì ٷ ÎÔÊÙÂÚ¿ Ù˘ Ó‡¯È·Ø ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, fï˜, ÙÈÓ¿¯ÙË- ÎÂ Î·È Í¤Ê˘ÁÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ï›Á· ÏÂ˘Î¿ Ô‡Ô˘Ï·, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÁÂÚ¿ÎÈ ÚȯÓfiÙ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘ ·Î¿ıÂÎÙÔ Î·È ÙÔ ’·ÈÚÓ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ! EÓÒ ÔÈ ÙÚÂȘ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÛÎȤ˜ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Û·Ó, οÔ˘ ÂΛ Ôχ ÎÔÓÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı›, ÌÈ· ·ı¤·ÙË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ‡˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘- ıÔ‡ÛÂ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ¿ÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ŒÌÔÈ·˙ Ì fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·. KÈ fï˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ... ◊Ù·Ó ÈÔ Ï¢- Îfi, ÈÔ ÊˆÙÂÈÓfi, ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ. K·ıÈṲ̂ÓÔ ÂΛ, Û’ ¤Ó· η¯ÂÎÙÈÎfi ‰Â- ÓÙÚ›, ¿Û¯ËÌ· Ï˘ÁÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙȘ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ ı‡ÂÏϘ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÈÛÔÛÎfiÙ·‰Ô, ¿ÎÔ˘Á ÙÚ¤ÌÔÓÙ·˜ fiÏ· fiÛ· ۯ‰›·˙·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜. ÕÎÔ˘ÁÂ Î·È Î¿ÙÈ Û¿Ú·˙ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ηډȿ ÙÔ˘. 13
 7. 7. 14 ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ· ·ÓÂϤËÙË Î·Ù·‰›ˆÍË. ºÙÂÚÔ˘Á›˙ÔÓÙ·˜ ·ÂÏÈṲ̂- Ó·, ÙÔ Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¤Ù·Í ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ Î·È Ù· ‚·ÏÙfiÓÂÚ· ÙÔ˘ ¤ÏÔ˘˜ ηÈ, Û·Ó ·fi ı·‡Ì·, ηٿÊÂÚ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ì›ÏÈÎÙÔ ‰ÈÒÎÙË ÙÔ˘ Î·È Ó· ¯·ı› ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ◊Ù·Ó, fï˜, ‚·ÚÈ¿ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ. ¶ÔÓÔ‡Û ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÎÈ ¤ÓȈı ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ÙÔ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó. K∂º∞§∞π√ ¢∂À∆∂ƒ√ TÔ Î˘ÓËÁË̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ŸÔ˘ ÙÔ Î˘ÓËÁË̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ˙ËÙ¿ÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜
 8. 8. HÌÈÎÚ‹ ¢¤ÛÔÈÓ· ÌfiÏȘ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ Ù˘. E›¯Â ÊÔ- Ú¤ÛÂÈ ¤Ó· Ó˘¯ÙÈÎfi ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ Î·È Â›¯Â Í·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. ¶¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ÙÚ›· ·ÓÔȯٿ ÙÂÙÚ¿- ‰È· ÎÈ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ‚È‚Ï›· Î·È ÈÔ ÎÂÈ ¤Ó· ‚·˙¿ÎÈ Ì ·ÓÂÌÒÓ˜ Î·È Ù· ÊÏÔ‡‰È· ÂÓfi˜ Ì·ÓÙ·ÚÈÓÈÔ‡ Ô˘ ¤ÙÚˆÁ ÂÓÒ ‰È¿‚·˙Â. OÈ ‰·ÓÙÂψ٤˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ·Ó¤ÌÈ˙·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·¯ÓÔÊ·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰¿ÊÓ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘. TËÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ô ‡ÓÔ˜, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¿ÎÔ˘Û ¤Ó· ÊÙÂÚÔ‡ÁÈ- ÛÌ·. ÕÓÔÈÍ ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È ÙÈ Ó· ‰ÂÈ;
 9. 9. – OÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÔϤ- ÌÔ˘ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ì ٷ ‰¿ÎÚ˘· Ù˘ Ô‰‡Ó˘. – ¢ÂÓ Û ηٷϷ‚·›Óˆ, ›Â Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. °È· ÔÈÔ˘˜ ÌÈÏ¿˜; AÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ Ô˘ ·Ó Î·È ·ÓÔÈÁfiÎÏÂÈÓ ÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ. – £· ÛÔ˘ ʤڈ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi Ó· ÈÂȘ. ¶ÂÚ›ÌÂÓÂ! ¢ÂÓ ı· ·ÚÁ‹Ûˆ, „Èı‡- ÚÈÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. AÎÔ‡ÌËÛ ··Ï¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì ٷ ÙÂÙÚ¿‰È·, ÙȘ ˙ˆ- ÁÚ·ÊȤ˜ Î·È ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ Ì ÙȘ ·ÓÂÌÒÓ˜ ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· fiÛÔ ÈÔ ·ıfiÚ˘‚· ÌÔÚÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘, Ô˘ ÙÔ ˘ÓÔ- ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰˘Ô fiÚÙ˜ ·Ú·¤Ú·. ŒÓ· Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È Ó· οıÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡. H ¢¤ÛÔÈÓ· ÂÙ¿¯ÙËΠfiÚıÈ·, ÏËÛ›·ÛÂ Î·È ÙÔ ‹Ú ÛÙȘ ·Ï¿Ì˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Ù˘. – TÈ ¤·ı˜, ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ; ÁÏ˘ÎÔÚÒÙËÛ ¯·˚‰Â‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ··- Ï¿. TÈ ÛÔ˘ ¤Î·Ó·Ó; ¶ÔÈÔ˜ Û Ï‹ÁˆÛÂ; TfiÙ ¤ÁÈÓ οÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ. TÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì›ÏËÛÂ. M›ÏËÛ Ì ·ÓıÚÒ- ÈÓË ÊˆÓ‹. M›ÏËÛÂ Î·È Â›Â: – K·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ï¿Ûˆ Ù· Û¯¤‰È·. °È’ ·˘Ùfi Ì Ï‹Áˆ- Û·Ó. °È’ ·˘Ùfi ¿Û¯ÈÛ·Ó Ó· Ì ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó! – ¶ÔÈÔÈ; – EΛÓÔÈ!!! – ¶ÔÈÔÈ ÂΛÓÔÈ;
 10. 10. ŸÙ·Ó fï˜ Á‡ÚÈÛ Û ϛÁÔ Ì ¤Ó· Ù¿ÛÈ ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÂÚfi ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ‚Ú‹- ΠÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÁÂṲ́ÓÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi, ·Î›ÓËÙÔ Î·È ÛȈË- Ïfi, ÂÓÒ Ï›Á˜ ÛٿϘ ·›Ì· ΢ÏÔ‡Û·Ó ·ÚÁ¿ ·fi ÙË Ï·‚ˆÌ¤ÓË ÙÔ˘ ÊÙÂ- ÚÔ‡Á·... H ¢¤ÛÔÈÓ· ηٿϷ‚ fiÙÈ Â›¯Â Í„˘¯‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÛÈÏÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ¤ÓȈÛ ٤ÙÔÈÔ fiÓÔ ‚·ı‡ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ Ì ·Ó·ÊÈÏËÙ¿. ŒÎÏ·ÈÁ Óȯٿ, ÒÛÔ˘ ÙËÓ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜. K∂º∞§∞π√ Tƒπ∆√ MÈ· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ŸÔ˘ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· fiÙ·Ó Í˘Ó¿ÂÈ
 11. 11. TÔ ¿ÏÏÔ Úˆ›, fiÙ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ËÏÈ·¯Ù›‰Â˜ ÁÏ›ÛÙÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘- ÚÔ Î·È ¯¿È‰Â„·Ó Ì ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈ· ¯¿‰È· ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘, ͇ÓËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ·Ó·Î¿ıËÛ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. KÔ›Ù·Í ÔÏfiÁ˘Ú·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›‰Â Ô˘ıÂÓ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌ· Ù· ‚È‚Ï›·, Ù· ·ÓÔȯٿ ÙÂÙÚ¿‰È·, ÔÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ Ì ÙȘ ·ÓÂÌÒÓ˜, Ù· ÊÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ì·ÓÙ·ÚÈÓÈÔ‡, fi¯È fï˜ ÙÔ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. – ÿÛˆ˜ ‹Ù·Ó fiÏ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ. ÿÛˆ˜ ÙÔ Ê·ÓÙ¿ÛÙËη ÌfiÓÔ Ù’ fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ... ÌÔÓÔÏfiÁËÛ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. NÙ‡ıËÎÂ, ÊfiÚÂÛ ¤Ó· ÊfiÚÂÌ· ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ΢ÎÏ¿ÌÈÓÔ˘ Î·È ÌÈ· Λ- ÙÚÈÓË ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, ¤Ê·Á ÌÈ· ÊÚ˘Á·ÓÈ¿ Ì ̷ÚÌÂÏ¿‰· ‚‡ÛÛÈ- ÓÔ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÎÈ fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ̒ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌÈ· ÎÚ·˘Á‹ ¤ÎÏË͢.
 12. 12. – ŒÏ·, ¢¤ÛÔÈÓ·, Ì·˙› ÌÔ˘. ŒÏ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ̷˙›! ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ ¯›ÏÈ· ‰˘Ô Î·È Ó· ÛÔ˘ ÂÍËÁ‹Ûˆ. – N· Ù·Íȉ¤„Ô˘ÌÂ; M· Ò˜; M ÔÈÔ ÙÚfiÔ; EÁÒ Î·Ïfi ÌÔ˘ ÂÚÈÛÙ¤- ÚÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÊÙÂÚ¿ Û·Ó Ù· ‰Èο ÛÔ˘! TÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù‹˜ ¤‰ÂÈÍ ÙfiÙ Ì ÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘ οÙÈ ÙÈ. K¿ÙÈ Ì·‡ÚÔ Î·È ÌÈÎÚfi, ÂΛ, Ï¿È ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚ‚¿˙È. – TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ. – EÁÒ ÙÔ ¤ÊÂÚ·! ·ÔÎÚ›ıËΠÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. º‡Ù„¤ ÙÔ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÛÔ˘ ÎÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ı· ‰ÂȘ! £· ‰ÂȘ Ò˜ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi Ù·Í›‰È Ì·˜! EΛ, ÛÙÔ ÂÚ‚¿˙È ÙÔ˘ ·Ú¿ı˘ÚÔ˘, ¿ÏÏ¢ÎÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ηıfiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÙÔ‡ÛÂ, Ϙ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ, Ϙ Î·È ÙË ¯·ÈÚÂÙÔ‡ÛÂ. H ¢¤ÛÔÈÓ· ¤ÙÚÂÍ ÔÏfi¯·ÚË ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. – EÛ‡ ›۷È; ÚÒÙËÛ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ··Ï¿ Ì ٷ ·ÎÚÔ‰¿¯Ù˘Ï·, Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ê¢Á·Ï¤· ÔÙ·Û›· Ô˘ ı· ¯·ÓfiÙ·Ó ·fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. EÛ‡ ›۷È; – N·È, ·ÔÎÚ›ıËΠ·Ï¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. EÁÒ Â›Ì·È. – Y¿Ú¯ÂȘ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·; ¢ÂÓ Û ›‰· ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘; – Y¿Ú¯ˆ ·ÏËıÈÓ¿. ¢ÂÓ Ì ›‰Â˜, ¢¤ÛÔÈÓ·, ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘. M ηÏÔ- ‰¤¯ÙËΘ Î·È Ì ‚Ô‹ıËÛ˜, fiÙ·Ó Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì’ ¯ıÚ‡ÔÓÙ·È ÎÈ ·Ô˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ¯·Ìfi ÌÔ˘, ˙‹ÙËÛ· ηٷʇÁÈÔ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿- ÙÈfi ÛÔ˘. – ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ; ¢ÂÓ ÌÔ˘ ›˜! – OÈ ÚÔ·ÈÒÓÈÔÈ Â¯ıÚÔ› ÌÔ˘. OÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, Ô˘ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ· Î·È Ì¿¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊÔÛ‡ÓË. – KÈ ÂÁÒ Ô˘ ÓfiÌÈ˙· ˆ˜ ›¯Â˜ Í„˘¯‹ÛÂÈ! – £· ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó Ôχ ·˘Ùfi ÔÈ ÙÚÂȘ ‡Ô˘ÏÔÈ Â¯ıÚÔ›. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ Î·È Ó· Ì ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó, ÂÁÒ Í·Ó·ÁÂÓÓȤ̷È. N·È... Í·Ó·ÁÂÓÓÈ¤Ì·È fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ fiˆ˜ ÂÛ‡, Ô˘ Ó· Ì ÔÓ¿ÓÂ Î·È Ó· ÎÏ·›ÓÂ Î·È Ó· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ̤ӷ. AfiÚËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ϥˆ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô˘ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÛ· Ϥˆ. – ¢ÂÓ Â›Ì·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ¢¤ÛÔÈÓ·! – TÔ Î·Ù¿Ï·‚·. TÔ ¤ÓȈ۷ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·. N·È, ÛΛÚÙËÛÂ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ fiÙ·Ó Û ÚˆÙÔ›‰·! ŒÓȈı· ÙfiÛÔ ·Ú¿- ÍÂÓ·, ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊ·, ÙfiÛÔ ¯·Úˆ¿. TÈ Â›Û·È fï˜; ¶Â˜ ÌÔ˘! – E›Ì·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ EÈÚ‹Ó˘! T˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ ÙÔ Ó‡̷ ›̷È. K·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È, ¢¤ÛÔÈÓ·, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘! – EÛ‡; TË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÌÔ˘; °È·Ù›; °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ; – TÔ Í¤ÚÂȘ, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÔ˘ Ó· ’Ó·È ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜... – K·È ‚¤‚·È· ÙÔ Í¤Úˆ. – OÈ ·‰˘ÛÒËÙÔÈ Â¯ıÚÔ› ÌÔ˘, Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ë Ó˘¯ÙÂÚ›‰· Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜ Î·È Ë ÙÚÈΤʷÏË Ô¯È¿ ÙÔ˘ ÊıfiÓÔ˘, ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfi- ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Ï˘ÛÛ¿ÍÂÈ ·’ ÙÔ Î·Îfi ÙÔ˘˜! £· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó. A˘Ùfi ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ¿ÏψÛÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. – °È·Ù›; 24 25
 13. 13. – TÈ ı˜ Ó· ÂȘ; EÍ‹ÁËÛ¤ ÌÔ˘. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ. EΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ô ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈÔ˜ ‹ÏÈÔ˜ ¿ÛÙÚ·„ ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ Î·È ÙËÓ Ù‡ÊψÛÂ. ™Ê¿ÏÈÛ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· Ì¿ÙÈ· Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ÎÈ fiÙ·Ó Ù· Í·Ó¿ÓÔÈÍÂ, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ¿Ê·ÓÙÔ. TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‹Ú ÚÔÛ¯ÙÈο ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ Î·È ÙÔ Ê‡Ù„ ÛÙÔÓ Î‹Ô Ï¿È ÛÙȘ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ‰¿ÊÓ˜ Î·È ÙȘ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ Ì ٷ ÔÏÔÎfiÎÎÈÓ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·. MÂÙ¿, fiˆ˜ οı ̤ڷ, ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. K∂º∞§∞π√ T∂∆∞ƒ∆√ ŒÓ· ‰¤ÓÙÚÔ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ŸÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·Í›‰È ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜
 14. 14. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤·ÈÚÓÂ Ô ‡ÓÔ˜ ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·. TÈ ı· Û˘Ó¤- ‚·ÈÓ ¿Ú·Á ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›; TÈ ÂÓÓÔÔ‡Û ÙÔ ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, fiÙ·Ó Ù˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ı· Ù·Íȉ‡·Ó ̷˙› ·Ú¤·; ¶Ò˜ ı· Ù·Íȉ‡·ÓÂ; ¶Ô‡ ı· ËÁ·›Ó·ÓÂ; TÈ ı· Ù˘ ¤‰ÂȯÓÂ; K·È Ò˜ ı· ÙÔ ‚ÔËıÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›- ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ì›ÏȯÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘; TÂÏÈο ÙËÓ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜, ¤Ó·˜ ‚·- ı‡˜ ‡ÓÔ˜ Ì ·Ú¿ÍÂÓ· fiÓÂÈÚ·, Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜, Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛÙÔ¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È·. ŸÙ·Ó ͇ÓËÛ ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› Î·È ÎÔ›Ù·Í Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ÔÏfiÁ˘Ú¿ Ù˘, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ô˘ıÂÓ¿. AÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ÛËÎÒıËÎÂ, ¤Ï˘Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ¯Ù¤ÓÈÛ ٷ Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ηÈ, fiˆ˜ ÂÚÓÔ‡Û ·’ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ¤ÚÈÍ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ Î‹Ô. TfiÙ ÙËÓ Â›‰Â. 29
 15. 15. – ¢ÂÓ ı˘Ì¿Û·È ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ Ô˘ ʇÙ„˜; A’ ÙȘ Ê·ÛÎȤ˜ ÙÔ˘ ʇ- ÙÚˆÛ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÛÔ˘. H ÂÏÈ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ. TÔ ÈÂÚfi ‰¤- ÓÙÚÔ Ù˘ £Â¿˜ AıËÓ¿˜. A˘Ùfi ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙ· ·ÏÈ¿! E›Û·È ¤ÙÔÈ- ÌË; – ŒÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÈ; – °È· ÙÔ ·Í¤¯·ÛÙÔ Ù·Í›‰È... TÔ Ù·Í›‰È Ô˘ ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹- Ûˆ ‰‡Ó·ÌË Î·È Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. H ¢¤ÛÔÈÓ· ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚Â Î·È Ôχ ηϿ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔÔ‡Û ÙÔ Â- ÚÈÛÙ¤ÚÈ, ·ÏÏ¿ ¯¿ÚËΠÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ù·Í›- ‰È. ÕψÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÈ ¤ÎÔ„Â ÌÂÚÈο Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ· ·fi ÙË Ì·ÓÙ·ÚÈÓÈ¿ ÙÔ˘ ΋Ô˘ Î·È Ù· ¤ÎÚ˘„ ÛÙËÓ ÎÔ˘Ê¿Ï· Ù˘ ÂÏÈ¿˜. – M· Ò˜ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘ÌÂ; ÚÒÙËÛÂ. EΛ, ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏȤ˜, ‰›Ï· ÛÙȘ ÙÚÈ·ÓÙ·- Ê˘ÏÏȤ˜ Ì ٷ ÔÏÔÎfiÎÎÈÓ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÊÔ˘Óوً ÂÏÈ¿ ›¯Â Ê˘ÙÚÒÛÂÈ. OÈ ÚˆÈÓ¤˜ ‰ÚÔÛÔÛÙ·Ï›‰Â˜ Ï·Ì‡ÚÈ˙·Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘ÚÔÚ¿ÛÈÓ· ‰ÚÔÛÂÚ¿ Ù˘ ʇÏÏ· Î·È ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ ÛÙfiÏÈ˙ ÌÈ· ÊÈÏfiÍÂÓË ÎÔ˘Ê¿Ï·. ŒÌÔÈ·˙ Ì fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÙȘ ÂÏȤ˜ Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. M ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿: ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘, Ó·È, ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚˘ıÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÏÒÓÔÓÙ·Ó ·Ó¿Ï·ÊÚ· ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÁÚ·Û›‰È. – ŒÏ·! ¿ÎÔ˘Û ¤Ó· ÁÓÒÚÈÌÔ Î¿ÏÂÛÌ·. ◊Ù·Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ηıfiÙ·Ó ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÏ·‰› Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ. H ¢¤ÛÔÈÓ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӒ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. NÙ‡ıËΠ̿ÓÈ Ì¿ÓÈ, ÊfiÚÂÛ ¤Ó· ı·Ï·ÛÛ› ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ Î·È ‚Á‹- ΠÛÙÔÓ Î‹Ô. ™Î·ÚʿψÛ ۂ¤ÏÙ· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿ Î·È Î¿ıÈÛ ے ¤Ó· ÎÏ·‰› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. – ¶Ô‡ ‚Ú¤ıËÎÂ Â‰Ò ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ; ÚÒÙËÛÂ. 30
 16. 16. – Kϛ۠ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È ˜: «¶¿Ì ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿... ŒÏ·, ¿Ì ÛÙ· ·ÏÈ¿...» H ¢¤ÛÔÈÓ· ÛÊ¿ÏÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÛÊȯٿ. – «¶¿Ì ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿... ŒÏ· ¿Ì ÛÙ· ·ÏÈ¿!...», „Èı‡ÚÈÛÂ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÓȈÛ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿ Ó· ·Ó·Û·Ï‡ÂÈ, Ó· ÛËÎÒÓÂÙ·È ·Ó¿Ï·- ÊÚ·, Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ‡„Ë, fiÏÔ ÈÔ „ËÏ¿, fiÏÔ „ËÏfiÙÂÚ·, ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙÔ ÈÔ „ËÏfi ηÌ·Ó·ÚÈfi, Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ù· Ô˘Ô˘Ï¤ÓÈ· Ó¤ÊË. O ¿ÓÂÌÔ˜ ıÚfiÈ˙ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ÎÈ ·Ó·Î¿ÙÂ˘Â Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘. K¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· Ù˘ ¤‚ÏÂ ӷ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ·˘Ï¤˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ÔÈ Î‹ÔÈ, Ù· ÁÂʇÚÈ·, Ù· ÏÈ‚¿‰È·, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ... – ¶Ô‡ ¿ÌÂ; ÚÒÙËÛ Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û·. – ™ÙËÓ ·Ú¯·›· OÏ˘Ì›·! ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. EΛ fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÏ·. K∂º∞§∞π√ ¶∂ª¶∆√ TÔ ÎÏ·‰› Ù˘ ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜ ŸÔ˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ AÚ¯·›· OÏ˘Ì›·
 17. 17. T·Íȉ‡·Ó ÁÈ· ÒÚ· ÔÏÏ‹. AÊ‹Û·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÏ¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÒÚ· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÒÛÔ˘ ÊÙ¿Û·Ó ے ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ Ì ˘ÎÓ‹ ηٷÚ¿ÛÈÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË ÔÏfiÁ˘Ú¿ ÙÔ˘. H ¢¤- ÛÔÈÓ· ¤Û΢„Â Î·È Â›‰Â Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÂÚÔ‰Â̤ӷ ·ÏÈοÚÈ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. H ·Ó¿Û· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓË Î·È ÎfiÌÔÈ È‰ÚÒÙ· ¤ÛÙ·˙·Ó ·fi Ù· ̤و¿ ÙÔ˘˜. – ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›; ÚÒÙËÛÂ. – T· Ù¤ÛÛÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ I‰·›Ô˘ HÚ·ÎÏ‹ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË, ·ÔÎÚ›ıËΠÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. T· ¤‚·Ï ӷ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó. O ›‰ÈÔ˜ ‰È¿ÏÂÍ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘... TÔÓ ‚ϤÂȘ; ™ÙÂÊ·ÓÒÓÂÈ ÙÒÚ· ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ Ì ¤Ó· ÎÏ·‰› ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜.
 18. 18. 36 – K·È ÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿; ÂӉȷʤÚıËΠӷ Ì¿ıÂÈ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – TÔ˘ ¿ÚÂÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi Î·È ÛΤÊÙËΠfiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. AÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ Ì˘ıÈÎÔ› ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ HÏ›·˜, Ô A¤- ıÏÈÔ˜, Ô EÓ‰˘Ì›ˆÓ, Ô ¶ÂÏ›·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ı¤ÛÈÛ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜, ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Á›ÓÔ- ÓÙ·È ·fi ÙfiÙ οı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÙÔÓ ¢›·. H ¢¤ÛÔÈÓ· ¿ÎÔ˘Á Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ó· ÌÈÏ¿, ÂÓÒ ¤Ó· ··Ïfi ·ÂÚ¿ÎÈ ·Ó·Î¿ÙÂ˘Â Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘. MÈ· ·Û¯·Ï›ÙÛ· ‹ÚıÂ Î·È Î¿- ıËÛ Û ¤Ó· ÛÎÔ˘ÚÔÚ¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÈÙ¿ÌÂÓ˘ ÂÏÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰È- Ï·Ófi ÎÏ·‰› ·ÓÔÈÁfiÎÏÂÈÓ ٷ ‰·ÓÙÂϤÓÈ· Ù˘ ÊÙÂÚ¿ ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË Â- Ù·ÏÔ‡‰·. – ¶ÔÈÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜; ÚÒÙËÛ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. – ŸÏÔÈ ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ›Ù ÏÔ‡ÛÈÔÈ Â›Ù ÊÙˆ¯Ô›, ·fi ·Ú¯ÔÓÙÈ΋ ÁÂÓÈ¿ ‹ Ù·ÂÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘ ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ÛÙ· ·Á¿ÏÌ·- Ù· ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÕÏÙ˘. H ¢¤ÛÔÈÓ· ¿ÎÔ˘Û ÌÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ô¯ÏÔ‚Ô‹. TÔ ÛÙÂÓfiÌ·ÎÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‹Ù·Ó ÙÒÚ· ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Á˘ÌÓÔ‡˜, ͢fiÏËÙÔ˘˜ ‰È- ÛÎÔ‚fiÏÔ˘˜ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ÙÔ ‰›- ÛÎÔ.
 19. 19. ™Â ÌÈ· Âͤ‰Ú· ÛÙË ÓfiÙÈ· Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÔÈ ÂÏÏ·ÓÔ‰›Î˜, ÔÈ ÎÚÈ- Ù¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Î·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÎÈ ·˘- ÙÔ› ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓÒ, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔÈ Ó·Ô› Î·È Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· Â- Ú›Ù¯ӷ ÌÓËÌ›·, ÓÈÁ̤ӷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ¿ÛÙÚ·ÊÙ·Ó Î·È ¤Ï·Ì·Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. – TÈ Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ §ÂˆÓȉ·›Ô, Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, Î·È ÈÔ ÎÂÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙË NfiÙÈ· ™ÙÔ¿ Î·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ¿ Ù˘ ÙÔ BÔ˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ! – KÈ ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÎÙ›ÚÈ·; – T· ϤÓ «£ËÛ·˘ÚÔ‡˜», ÂÂȉ‹ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Ù· ÔχÙÈÌ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ OÏ˘Ì›·˜. 38 TÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù‹˜ ¤‰ÂÈÍ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ÕÏÙË, ÙÔ ÈÂÚfi ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ OÏ˘Ì›·˜, ÙÔ N˘ÌÊ·›Ô, ÙÔ HÚ·›Ô, ÙÔ ¶ÂÏfiÂÈÔ, ÙÔ ºÈÏÈ›Ô, ÙÔ ¶Ú˘- Ù·Ó›Ô, fiÔ˘ ¤Î·ÈÁ ¿Û‚ÂÛÙË Ì¤Ú· Î·È Ó‡¯Ù· Ë ÈÂÚ‹ ÊÏfiÁ·, ÙËÓ ¶·Ï·›- ÛÙÚ·, ¯ÒÚÔ ÚÔfiÓËÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ˘ÁÌ·¯›·˜, Ù˘ ¿Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¢›·. ŒÓ· Ó·fi Ì ˘¤ÚÔ¯· ·ÂÙÒ- Ì·Ù· Ô˘ ÛÙ¤Á·˙ ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ ¯Ú˘ÛÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢›·, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÁχÙË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘ ºÂȉ›·, ¤Ó· ¿Á·ÏÌ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÔχÙÈÌ· ÂÙÚ¿‰È· ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈÔ, Ô˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÂÙ¿ ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
 20. 20. 40 – ŸÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜, ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, fiϘ ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Û ı¿Ó·ÙÔ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È. OÈ Ó¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÈÂÚfi fiÚÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢›· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÎËı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, fiÙÈ ı· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ ·ÁÒ- ÓˆÓ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‚Ï¿„Ô˘Ó ¿ÏÏÔÓ ·ıÏËÙ‹, Ô‡Ù ı· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ¯Ú‹- Ì·Ù· ÙË Ó›ÎË. KÈ fiÏÔÈ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜. KÔ›Ù·! H ¢¤ÛÔÈÓ· ‹Á οÙÈ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ¿ÎÔ˘Û ʈӤ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·- ÛÌÔ‡ Î·È ¤ÛÙÚ„ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ. E›‰Â ¤ÊË‚Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È Ó· ÂÚÈʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔÓ OÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ˘„ˆÌ¤ÓÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¤Ó· ÎÏ·‰› ·fi ÊÔ›ÓÈη, ÂÓÒ Ë ÎÔÈ- Ï¿‰· ·ÓÙ˯ԇÛ ·fi ÙȘ ¯·ÚÌfiÛ˘Ó˜ ÎÚ·˘Á¤˜ Î·È ÙȘ Â¢ÊË̛˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. – ŸÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ·˘Ùfi ÂΛ ÙÔ ·ÏÈ- οÚÈ, ͤÚÂȘ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›; ÚÒÙËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. – TÈ ı· Û˘Ì‚Â›; – OÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ ı· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. – °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ı· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù›¯Ë; ·fiÚËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – °È· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ë fiÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ·ÏÈοÚÈ· ÁÈ· Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi Ù›¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ù˘... K·È Ó· ’Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi; H ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ı¿Ó·ÙË Î·È Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ı· Ù· ˘ÌÓÔ‡Ó ÔÈ ÔÈËÙ¤˜ ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿... – °È·Ù› ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Á˘Ó·›Î˜ Ó’ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È; ÚÒÙËÛ Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – OÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, Ù· HÚ·›·, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿- ı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ... ¶ÂÚ›ÌÂÓ¤ ÌÂ... ¢ÂÓ ı’ ·ÚÁ‹Ûˆ... – ¶Ô‡ ·˜; ·ÓËÛ‡¯ËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – N· ÙÔ˘˜ ˆ οÙÈ. – ™Â ÔÈÔ˘˜; – ™Â fiÏÔ˘˜. H ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË Î·È ÌÂ- Ù¿ ¤Ó·Ó ¤Ó·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜.
 21. 21. TÔ Â›‰Â Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ÂÈ ·Ó¿Ï·ÊÚ· ¿Óˆ ·’ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ ‹ Ó· οıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ ϤÂÈ. MÂÙ¿ Á‡ÚÈÛ ¿ÏÈ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿. – ¶¿Ì ÙÒÚ·! ›Â, Î·È Ê·ÈÓfiÙ·Ó Â˘¯·ÚÈ- ÛÙË̤ÓÔ.
 22. 22. 44 XÚÒÌ·Ù· Ì·‚È¿ Î·È ÔÚÊ˘Ú¿ ¤‚·Ê·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙÔ ÊÚ‡‰È ÙÔ˘ ‚Ô˘- ÓÔ‡. H ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ OÏ˘- Ì›·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, ¿Óˆ ·fi Ïfi- ÊÔ˘˜ ̠χΘ Î·È ·ÛËÌÔÁ¿Ï·˙· Ú˘¿ÎÈ·, ¿Óˆ ·fi ÎÔÈÏ¿‰Â˜ Ì ΢ÎÏ¿- ÌÈÓ· Î·È ·ÏÒÓÈ· Ì ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈ· ÛÙ¿¯È·. ŸÙ·Ó ‚Ú¿‰È·˙Â, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘Ê¿Ï· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÏÈ¿˜. ◊Ù·Ó ˙ÂÛÙ¿ ÎÈ ·Ó··˘ÙÈο Û·Ó ÎÚ˘Ê‹ ʈÏÈ¿ ÂΛ ̤۷! E›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ù· Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ· Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ê‡ÁÔÓÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ¤ÎÔ‚Â ÂÓÒ Ù·Í›‰Â˘·Ó, Ù· ÍÂÊÏÔ‡‰È˙Â Î·È Ù· ¤ÙÚˆ- Á fiÔÙ ÂÈÓÔ‡ÛÂ. AÓ ¿ÏÈ ‰È„Ô‡ÛÂ, η٤‚·ÈÓ·Ó Û οÔÈÔ Ú˘¿ÎÈ, ο- ÔÈ· ÎÚ‹ÓË ‹ οÔÈ· ‰ÚÔÛÔËÁ‹, ¤ÈÓ Ì ÙȘ ¯Ô‡ÊÙ˜ ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Î·È Í‰ȄԇÛÂ. K∂º∞§∞π√ E∫∆√ M ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰ÂηÂÊÙ¿ ŸÔ˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ‚ϤÂÈ ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ Ó· ıÚȷ̂‡ÂÈ
 23. 23. ŒÙÛÈ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂ- Û· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔ˘ ηٷÁ¿Ï·ÓÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ô˘ ¿ÏÏ·˙·Ó ÔÏÔ¤Ó· ÔÏfi- Á˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. ÕÏÏÔÙ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÂÏ¿ÊÈ·, ¿ÏÏÔÙ Ì ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì Á·Ï¤Ú˜ ÊÔÚو̤Ó˜ ÁÈ·ÛÂÌÈ¿. ŸÙ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¿ÏÈ ÛÙ· ÌÂÛÔ‡Ú·Ó· Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¤‰ÂÈÍ ÛÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, οو ·fi Ù· fi‰È· Ù˘, ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·٤˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Û·Ó Ì¤Û·, Û˘Óˆ- ÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ïfi- ÊÔ˘˜, ÎÈ fiÏÔÈ Î¿ÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÛÙ· ÚfiÛˆ- ¿ ÙÔ˘˜. – ¶Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – ™ÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ˘ 1896, ·ÔÎÚ›ıËΠÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. E‰Ò Á›ÓÔÓÙ·È Û‹- ÌÂÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜. – £¤ÏÂȘ Ó· ÂȘ fiÙÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤- ÛÔÈÓ·. – N·È, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 393 Ì.X., ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· 1503 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÔÏÏÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ˙ˆ‹, fiˆ˜ Ô Z¿·˜, Ô ÂıÓÈÎfi˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˘, ÒÛÔ˘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ô ‚·ÚÒÓÔ˜ ¶È¤Ú ÓÙ KÔ˘ÌÂÚÙ¤Ó Î·È Ô ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ¢ËÌ‹- ÙÚ˘ BÈΤϷ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¯›ÏȘ ‰˘Ô ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Î·È ·Ó·‚Ô- Ϥ˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ‚ϤÂȘ ÙÒÚ·. – ¶ÔÈÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ì ÙfiÛË ·ÁˆÓ›·; ÚÒÙËÛ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ú›- ¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÎfiÌ· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÎÈ ·ÁˆÓÈÔ‡ÛÂ. – TÔÓ Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜! ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. H ¢¤ÛÔÈÓ· ¤‚ÏÂ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ó· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÏ›‰· Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë ·ÁˆÓ›·. M ‰˘ÛÎÔÏ›· ÔÈ Î·‚·Ï¿- Úˉ˜ Ù˘ ¤ÊÈ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜. – KÔ›Ù·! N· ’ÙÔ˜! K¿ÔÈÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È, ¤‚Á·Ï ÌÈ· ʈӋ ¯·Ú¿˜ Ë ¢¤- ÛÔÈÓ·. BϤÂȘ; ¶ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È! ¶ÔÈÔ˜ Ó· ’Ó·È ¿Ú·ÁÂ; 47
 24. 24. – ŒÓ·˜ ŒÏÏËÓ·˜, ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ŒÓ· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ ·ÏÈοÚÈ. ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘! K·È Ù’ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ı· Ì›- ÓÂÈ ·ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ! H ¢¤ÛÔÈÓ· ÎÚ·Ù‹ıËΠ·fi ¤Ó· ÎÏ·‰› Ù˘ ÂÏÈ¿˜, ¤Û΢„ fiÛÔ ÌÔ- ÚÔ‡Û ·ÎfiÌ· Î·È Â›‰Â ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·٤˜ Ó· Â¢ÊËÌÔ‡Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ï·¯Ù¿- Ú· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ‰ÚÔ̤·˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿, Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰ÂηÂÊÙ¿ ÛÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘, ¤ÊÙ·Ó ÚÒÙÔ˜ ÎÈ ¤Ì·ÈÓ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. TÔ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÙfiÙ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È! M ‰¿ÎÚ˘· ¯·Ú¿˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÈ ı·٤˜ Ù›Ó·˙·Ó „ËÏ¿ Ù· η¤Ï· ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ¿ÏÏÔÈ ÓÈÁ̤ÓÔÈ ·fi Û˘ÁΛÓËÛË ·ÁοÏÈ·˙·Ó ÛÊȯٿ ÙÔ˘˜ ‰È- Ï·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ ¯ÔÚÔË‰Ô‡Û·Ó Û·Ó ÙÚÂÏ¿ Î·È ·Ì¤ÙÚËÙ· Ì·ÓÙ›ÏÈ· ·Ó¤ÌÈ˙·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙÔÓ ·¤Ú·. 48
 25. 25. H ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ó· ˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÈÛÙfi Î·È Ó· ·Ó·‰ÈÏÒÓÂÙ·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÛÙËÓ ÓÔ‹ Ù’ ·Ó¤ÌÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ Ïfi- ÊÔÈ ÔÏfiÁ˘Ú· ·ÓÙË¯Ô‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‡ÌÓÔ˘ Ô˘ Ì ÌÈ· ʈӋ ¤„ÂÏÓ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·٤˜. – K·È ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ‚ϤÂȘ, Ì ϛÁ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÌÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó, Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜! ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. – E‰Ò ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – Ÿ¯È. ™Â ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Afi ÙÔ EÏÛ›ÓÎÈ ÛÙÔ TfiÎÈÔ Î·È ·fi ÙË MÂÏ‚Ô‡ÚÓË ÛÙÔ MfiÓÙÚ·Ï. ¶¿ÓÙ· fï˜, ·fi ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·- ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÙÔ 1936 Î·È ÌÂÙ¿, Ë OÏ˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ· ÍÂ- ÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜, ·fi ÙÔ ÈÂÚfi Ù˘ OÏ˘Ì›·˜, ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ËÏÈ·¯Ù›‰Â˜ ·Ó·Ì̤ÓË Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Ï·Ì·‰Ë‰ÚÔÌ›· ÛÙ· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. K·È ¿ÏÈ Ù˘ › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ. TÔ Â›‰Â Ó· „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·- Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. KÈ ÂΛÓÔÈ ÎÔ˘ÓÔ‡Û·Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ¯·ÌÔÁÂ- ÏÔ‡Û·Ó. – ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ ÙÒÚ· ÎÈ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÎÈ ¿ÏϘ OÏ˘ÌÈ¿‰Â˜, › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÌfiÏȘ Á‡ÚÈÛ ¿ÏÈ ÎÔ- ÓÙ¿ Ù˘, ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿, Ô˘ Ù· ʇÏÏ· Ù˘ ¯Ú˘ÛÔʤÁÁÈ˙·Ó ÛÙË Úfi‰ÈÓË ·ÓÙËÏÈ¿. 50 K∂º∞§∞π√ Eµ¢√ª√ ¶ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÎÏÔ˘˜ ŸÔ˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¯ÒÚ˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ Î·È ‚ϤÂÈ ¯›ÏÈ· ‰˘Ô ˘¤ÚÔ¯· Î·È ı·˘Ì·ÛÙ¿
 26. 26. TÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤۷ ·fi ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ Î·È ·ÛÙÚÔÊÂÁÁȤ˜, ̤۷ ·fi Ô˘Ú¿ÓÈ· ÙfiÍ· Î·È ·ÛË̤ÓȘ ηٷ¯ÓȤ˜... K·È Ô‡ ‰ÂÓ ‹Á ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì ÙËÓ ÈÙ¿ÌÂÓË ÂÏÈ¿! TËÓ ‹Á ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË OÏ˘ÌÈ¿‰· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ˘ 1900 Î·È Ù˘ ¤‰ÂÈ- Í Á˘Ó·›Î˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù¤ÓÓȘ Î·È ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ... TËÓ ‹Á ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË ÙÔ˘ 1912, fiÔ˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¤ÓÙ·ıÏÔ Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ÎÔÌ̤ÓË ·Ó¿- Û· Î·È Ù· ¤ÓÙ ·ıÏ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜, È·- Û›·˜, ÍÈÊÔÌ·¯›·˜, ÎÔχ̂ËÛ˘ Î·È ·ÓÒÌ·ÏÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. – £¤ÏÂȘ Ó· ÛÔ˘ ˆ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¤ÓÙ·ıÏÔ; ÚÒÙËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. – AÓ ı¤Ïˆ ϤÂÈ! 53
 27. 27. ŒÙÛÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù‹˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ AÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ I¿ÛÔÓ· Ô˘ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¿ÏÌ· Î·È ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ÁÈ· ÙÔÓ TÂÏ·ÌÒÓ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·Î·Ù·Ó›ÎËÙÔ˜ ÛÙÔ ‰›- ÛÎÔ, ÁÈ· ÙÔÓ §˘ÁΤ· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÛÙÔ ·ÎfiÓÙÈÔ, ÁÈ· ÙÔÓ Z‹ÙË Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÏË. O I¿ÛÔÓ·˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤- ÚÈ, ¤ÓˆÛ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÓÙ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Û ¤Ó·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ¤ÓÙ·ıÏÔ Î·È ¤‰ˆÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ¶ËϤ·. MÂÙ¿, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÙËÓ ‹Á ÛÙËÓ AÌ‚¤ÚÛ· ÙÔ˘ 1920, fiÔ˘ Ë ¢¤- ÛÔÈÓ· ›‰Â ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ŸÚÎÔ, ÂÓÒ Î˘Ì¿ÙÈ˙ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë OÏ˘Ìȷ΋ ™ËÌ·›· Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÓÙ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÛËÌ·›·˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ Ë›ڈÓ. TËÓ ‹ÁÂ Î·È Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË Ì·ÎÚÈÓ¿ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. K·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›‰Â Ë ¢¤ÛÔÈÓ·... ™ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÙÔ˘ 1932 ›‰Â Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ·ÔÓÔ- Ì‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ... ™ÙË PÒÌË ÙÔ˘ 1960 Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¿ÎÔ˘Û ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË Ó· ·Ó·ÎÚÔ‡Â- Ù·È Â›ÛËÌ· ÙÔ «AÚ¯·›Ô Ó‡̷ ·ı¿Ó·ÙÔ», Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ⁄ÌÓÔ˜, Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜, Ô KˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜. 54
 28. 28. ™ÙÔ TfiÎÈÔ ÙÔ˘ 1964 Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â ÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ ºÏfiÁ· Ó· Ì·›- ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·Î¿È °ÈÔÛÈÓfiÚÈ, ÂÓfi˜ °È·ˆÓ¤˙Ô˘ Ô˘ ›- ¯Â ÁÂÓÓËı› ÛÙË XÈÚÔ̷ۛ ÙËÓ ›‰È· ·ÔÊÚ¿‰· Ë̤ڷ Ô˘ Ë ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· η٤ÛÙÚÂÊ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙËÓ fiÏË. ™ÙÔ MÂÍÈÎfi ÙÔ˘ 1968 ›‰Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊfiÚ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ó· ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙË ÊÏfiÁ· Ô˘ ›¯·Ó ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ OÏ˘Ì›·, Ô‡- Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, 2778 Ï·Ì·‰Ë‰ÚfiÌÔÈ. ™ÙËÓ ›‰È· fiÏË Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì ۈ̷ÙÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Û ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù·. TÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù‹˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ Ù˘ ™Â- Ô‡Ï ÙÔ 1988, ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ Î·È ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ·Ó·Ëڛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. K·È ÙÔ Ù·Í›‰È Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ.
 29. 29. TÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù‹˜ ¤‰ÂȯÓÂ, Ù˘ ÌÈÏÔ‡ÛÂ, Ù˘ ÂÍËÁÔ‡Û ÎÈ ÂΛÓË ¤ÈÓ ‰È„·Ṳ̂ÓË Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÎÈ fiÏÔ Î¿ÙÈ ÚˆÙÔ‡ÛÂ, fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ‹ıÂÏ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ... – TÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ Ô˘ Û ΢ÓËÁÔ‡Û·Ó; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. TÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛÂ. – ¶Ô‡ Ó· Â›Ó·È ÙÒÚ· ¿Ú·ÁÂ; ÚÒÙËÛ ¿ÏÈ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ Ô‡ Ó· ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó! ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. K¿ÔÈ· ̤ڷ fï˜ ı· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. K∂º∞§∞π√ O°¢√√ ŸÙ·Ó ¤ÊÙÂÈ ‚·ÚÈ¿ Ë ÛÎÈ¿ ŸÔ˘ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ÁÈ· ÙÈ Îڛ̷ٷ Î·È ÙÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Â›Ó·È ÈηӤ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ 58
 30. 30. –E›Ó·È ÙfiÛÔ ˘¤ÚÔ¯· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÂȘ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔ˘ Ϙ! › ÌÈ· ̤ڷ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·, ÂÓÒ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ¤Ó· ¯·ÚÙ·ÂÙfi Ì ÛÁÔ˘- Ú‹ Ô˘Ú¿ Î·È ·ÛÙ›· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, Ô˘ ›¯Â ÌϤÍÂÈ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ Ù˘ ÂÏÈ¿˜. – ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· fiÏ· ˆÚ·›·, ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Î·È ·ÚÌÔÓÈο. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿- ÓÙ· fiÏ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ÂÈÚËÓÈο, › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ¶¿Ì ÙÒÚ· Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ οÙÈ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ÎfiÌÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi... K¿ÙÈ Ô˘ ı· Û οÓÂÈ Ó· Ï˘Ëı›˜, ¢¤ÛÔÈÓ·, Î·È Ó· ÔÓ¤ÛÂȘ... H ¢¤ÛÔÈÓ· ·Ú·ÍÂÓ‡ÙËÎÂ, ÊÔ‚‹ıËÎÂ, Ù·Ú¿¯ÙËÎÂ Î·È ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì ÙËÓ ·ÔÚ›· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. – ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÁÈ· ÙÈ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÈηÓÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì ̿¯ÔÓÙ·È, Ó· ηٷϿ‚ÂȘ, ¢¤ÛÔÈÓ·, ̤¯ÚÈ Ô‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¿ÚÂȘ ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Ú›¯ÓÔ˘Ó ‚·ÚÈ¿ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘˜... 61
 31. 31. H ¢¤ÛÔÈÓ· ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ. O‡Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Í·Ó·Ì›ÏËÛ ÂÓÒ Ù·ÍÈ- ‰Â‡·Ó ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÒÛÔ˘ ¤ÂÛ ‚·ı‡ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È Ë ÌÈ- ÎÚ‹ ÂÏÈ¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ¿ÎÔ˘Û ÚÈ¤˜ ÔÏ˘‚fiψÓ, ›‰Â ¤Ó· ÂÏÈÎfi- ÙÂÚÔ Ó· ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÌÈ·˜ ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰·˜ Î·È Ó· ‰È·Ï‡Â- Ù·È ÊÏÔÁÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ›‰Â Û‡ÓÓÂÊ· ηÓÔ‡ Ó· ˘„ÒÓÔÓÙ·È, ·ÓıÚÒ- Ô˘˜ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏfiÊÚÔÓ˜, ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈØ ·ÓÙÔ‡ ¤Ó· Á‡Úˆ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÚfiÌÔ˘ Ó’ ·ÓÙ˯ԇÓ, ‚ÔÁÁËÙ¿, ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›, ıÚ‹ÓÔÈ Î·È ‰È·ÂÚ·ÛÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ‹Ó˜. – °È·Ù›; °È·Ù›; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·, ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ ¯˘Ì¤ÓÔ ·›Ì·. ¶Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ; ¶Ô‡ Ì ¤ÊÂ- Ú˜; TÈ ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÂȘ; – BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô ÙÔÓ 1972, ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. OÚ›ÛÙÂ! N· ÁÈ· ÙÈ Â›Ó·È ÈηӤ˜ ÔÈ ÛÎȤ˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÌ·È! N· Ò˜ ¤‚·„·Ó Ì ·›Ì· ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜. ŒÓÙÂη ·ıÏËÙ¤˜, ·ÓÙ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô˘ Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û·Ó Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ¤¯·Û·Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. KÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ›. KÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› ·ıÒÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·¿ÓıÚˆ· ·ÎfiÌ·... 62
 32. 32. – ¶Â˜ ÌÔ˘, ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, Û ·Ú·Î·ÏÒ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Í·Ó¿. ¶Â˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ... ·Ú·Î¿ÏÂÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. – Afi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·˘Ùfi... › ÛÎÂÊÙÈο ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. EÌ›˜ ÔÈ ‰˘Ô ¿ÓÙˆ˜ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÙÚ¤„Ô˘- ÌÂ... AÚÎÂÙ¿ ›‰Â˜ fï˜ ‰Ò... ŒÏ·, ¢¤ÛÔÈÓ·, ·˜ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì·- ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È Ì·˜. K∂º∞§∞π√ E¡∞∆√ OÈ ÙÚÂȘ ‚ÚÔÓÙ¤˜ Ù˘ ηٷÈÁ›‰·˜ ŸÔ˘ Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·ÊÓÈο ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ ·Ó·¿ÓÙ¯˘ ηٷÈÁ›‰·˜ Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ
 33. 33. OÈ ‰˘Ô Ê›ÏÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶Ô‡ Î·È Ô‡ οÔÈÔ˜ ÁÏ¿ÚÔ˜ ‹ οÔÈÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ Î·ıfiÙ·Ó ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿. MÈ· ̤ڷ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· ÊÙÂÚˆ- Ùfi ÎÔ¿‰È ¯ÂÏȉfiÓÈ·. ŒÓ· ÚˆÈÓfi, ÂΛ Ô˘ Ù·Í›‰Â˘·Ó, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ¤ÓȈÛ ÌÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ·Ó·ÙÚȯ›Ï· Î·È ‰È¤ÎÚÈÓ ÌÔ˘ÓÙ¤˜ ÛÎȤ˜ Ó’ ·ÚÁÔÛ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. OÈ ÛÎȤ˜, fiÛÔ ‹Á·ÈÓÂ, ÏËÛ›·˙·Ó Î·È ı¤ÚÈ¢·Ó. O Ô˘Ú·Ófi˜ ›¯Â ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ÛÂÈ, ›¯Â ¿ÚÂÈ ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ÌÔÏ˘‚¤ÓÈÔ ÎÈ ¤Ó·˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÔÚ- ÌËÙÈÎfi˜ ÛʇÚÈ˙ ‡Ô˘Ï˜ ·ÂÈϤ˜ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ù˘. – KÚ·Ù‹ÛÔ˘ ηϿ! ¿ÎÔ˘Û ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÂÚÈÔ‡. – TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; – OÈ Â¯ıÚÔ› Ì·˜ ηٿϷ‚·Ó ÙÈ ¿Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ì·˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó. 67
 34. 34. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÚÂȘ ··ÓˆÙ¤˜ ‚ÚÔÓÙ¤˜ ηٷÙÚfiÌ·Í·Ó ÙË ¢¤ÛÔÈ- Ó·. BÔ‡È˙ ÙÒÚ· Ô ¿ÓÂÌÔ˜ fiÏÔ ÈÔ ·ÁÂÚfi˜, fiÏÔ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ‡ÚÈÓ˜ ·ÛÙÚ·¤˜, Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ʈÙÂÈÓ¿ ÙÚÈΤʷϷ ÂÚÂÙ¿, ¤ÛÎÈ- ˙·Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÎfiÙÂÈÓÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·.
 35. 35. AÓ·¿ÓÙ¯·, ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ÊÔ‡ÓÙˆÛÂ, ¤ÁÈÓ ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˜ ·Ó‹ÌÂÚÔ˜ Î·È ·Ú¤Û˘Ú ÛÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿. H ¢¤ÛÔÈÓ· Ô˘ ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÛÊȯٿ ¤Ó· ÎÏ·‰› ¤ÓȈı ӷ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓÈ·Ṳ̂ÓÔ Ô˘Ú·Ófi. ¶fiÙ ¤‚ÏÂ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ÛΛ˙ÂÙ·È Î·È Ó’ ·ÊÚ›˙ÂÈ Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓË, fiÙ ¤‚ÏÂ ÙÔÓ Ô˘Ú¿- ÓÈÔ ıÔÏfi Ó· Ú·Á›˙ÂÈ ·fi ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜, ÂÓÒ Î‡Ì·Ù· ıÂfiÚ·Ù· ¯˘ÌÔ‡Û·Ó ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ·. H ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿ ‚ÔÏfi‰ÂÚÓ ¤ÚÌ·ÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˘. T· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ¿ÊËÛ·Ó ¿ıÂÏ¿ Ù˘ ÙÔ ÎÏ·‰› Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÔÚ- ÚÔ›· Ù˘ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. 70 K∂º∞§∞π√ ¢∂∫∞∆√ TÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÓËÛ› Ì ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·Ú¤· ŸÔ˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÌÈ· ·Ú¤· ¯·ÚÈو̤ӷ Ï¿ÛÌ·Ù· Û’ ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ÓËÛ› Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜
 36. 36. ŸÙ·Ó Û˘Ó‹ÏıÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Í·ψ̤ÓË ÛÙË ‚·ı˘Ú¿ÛÈ- ÓË ¯ÏfiË ÂÓfi˜ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ˘ ÏÈ‚·‰ÈÔ‡, ÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ¤Ó· Ï˘Î¿- ÎÈ, ¤Ó· ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ, ¤Ó·Ó οÛÙÔÚ· Î·È Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÂÓÙ·ÚÈ¿ ·ÎfiÌ· ÙÚÈ- Û¯·ÚÈو̤ӷ Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙËÓ Âͤٷ˙·Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ. – ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È; ÚÒÙËÛÂ. – ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡; ™ÙË M·ÛΈٛ·. – TÈ Â›Ó·È Ë M·ÛΈٛ·; – TÔ ÓËÛ› Ô˘ ˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÛÎÒÙ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ, ÙËÓ ÏËÚÔ- ÊfiÚËÛ ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ. – K·È ÔÈÔÈ Â›Û·ÛÙ ÂÛ›˜, ·Ú·Î·ÏÒ; – T· Ì·ÛÎÒÙ ‚¤‚·È·. H ¢¤ÛÔÈÓ· ·Ó·Î¿ıËÛ ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È ·ÔÚË̤ÓË.
 37. 37. – EÌ›˜ ›̷ÛÙÂ Ô X›ÓÙÈ Î·È Ë XÔ‡ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ K·Ó·‰¿! Û˘ÛÙ‹ıËÎ·Ó ‰˘Ô ÔÏÈο ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ· ÓÙ˘Ì¤Ó· ηԢÌfi˘‰Â˜. – EÁÒ Â›Ì·È Ô KfiÌÈ ·fi ÙË B·ÚÎÂÏÒÓË! Á·‡ÁÈÛ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÛÔ·- ÓfiÛ΢ÏÔ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÚÈÁ¤ ÁÚ·‚¿Ù·. – EÁÒ Â›Ì·È Ô Ù˘ÚÔϤ˙Ô˜ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙÔ ÿÓÛÌÔ˘ÚÁÎ Ù˘ A˘- ÛÙÚ›·˜, ¤Î·Ó ÌÈ· ˘fiÎÏÈÛË ¤Ó·˜ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÂ Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ Î·¤ÏÔ. – EÁÒ Â›Ì·È Ô ™·Ì, Ô ·ÂÙfi˜ ·fi ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ¤Îڈ͠¤Ó·˜ ·ÂÙfi˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ·ÈÁÈfiÓ Î·È „ËÏfi η¤ÏÔ Ì ¿ÛÚ˜, ÎfiÎÎÈÓ˜ Î·È ÌÏ ڛÁ˜. – EÁÒ Â›Ì·È Ô XÔÓÙfiÚÈ ·fi ÙË ™ÂÔ‡Ï Ù˘ KÔÚ¤·˜, › ¤Ó· ÙÈÁÚ¿ÎÈ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·¤ÏÔ Ì Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÎÔÚ‰¤- Ï·. – EÁÒ Â›Ì·È Ô A̛Π·fi ÙÔ MfiÓÙÚ·Ï! › ¤Ó·˜ οÛÙÔÚ·˜ Î·È ¤ÛÊÈÍ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ˙ÒÓË ÙÔ˘. – EÁÒ Â›Ì·È Ô B¿ÏÓÙÈ ·fi ÙÔ MfiÓ·¯Ô Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜! Á¿‚ÁÈÛ ¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Ì ̷ÎÚÈ¿ ·˘ÙÈ¿ ÎÈ ¤Î·Ó ÌÈ· ·Ó¿Ô‰Ë ÙÔ‡Ì·. – EÁÒ Â›Ì·È Ô BÔ‡ÎÔ ·fi ÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·! Û˘ÛÙ‹ıËΠ¤Ó· Ï˘Î¿ÎÈ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÛÎÈ. – EÁÒ Â›Ì·È Ô ŸÏÈ, ÙÔ ÎÔηÌÔ‡Ú· ·fi ÙÔ ™›‰ÓÂ˚! ¤Îڈ͠¤Ó· ÎÔη- ÌÔ‡Ú·. – ¶Â˜ ÌÔ˘ οÙÈ! ¶Â˜ ÌÔ˘ οÙÈ! ¶Ò˜ Û ϤÓÂ; ÙË ÚÒÙËÛ Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ. – ¢¤ÛÔÈÓ·! – E̤ӷ Ì ϤÓ M›Û·, η̿ڈÛ ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ. ◊ÌÔ˘Ó· ÙÔ Ì·ÛÎÒÙ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ Ù˘ MfiÛ¯·˜. ¶¤Ú·Û· Ôχ ˆÚ·›·! ¶Ô‡ Ó· ÛÙ· Ϥˆ! N· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÙÈ Ù·Í›‰Â„· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì·˙› Ì ‰˘Ô ÎÔ- ÛÌÔÓ·‡Ù˜. M¿ÏÈÛÙ·! ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·! M ÈÛÙ‡ÂȘ; – ™Â ÈÛÙ‡ˆ! – M ÈÛÙ‡ÂȘ ·Ï‹ıÂÈ· ‹ οÓÂȘ fiÙÈ Ì ÈÛÙ‡ÂȘ; – AÏ‹ıÂÈ· Û ÈÛÙ‡ˆ. – TfiÙÂ, ¤Ï· Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ¤Ó· ÊÈÏ¿ÎÈ! O M›Û·, ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ, ¤‰ˆÛ ¤Ó· ÛηÛÙfi ÊÈÏ¿ÎÈ ÛÙË ¢¤ÛÔÈÓ·. – EÌ›˜ ›̷ÛÙÂ Ë ™Ô‡ÎÈ, Ë NfiÎÈ, Ë §¤ÎÈ Î·È Ë TÛÔ‡ÎÈ ·fi ÙËÓ I·ˆ- Ó›·! Û˘ÛÙ‹ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ Ô˘ ο- ıÔÓÙ·Ó Û ¤Ó· ı¿ÌÓÔ Ì ‚·ÙfiÌÔ˘Ú·. – EÁÒ Â›Ì·È Ô PfiÓÈ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ¶Ï¿ÛÈÓÙ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜! › ¤Ó· Ú·- ÎÔ‡Ó. •¤ÚÂȘ ÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ˆÚ·›Ô ·˘Ùfi fiÓÔÌ·; – ¶ÔÈÔ˜; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – OÈ IӉȿÓÔÈ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜.
 38. 38. H ¢¤ÛÔÈÓ· ·Ó¿Û·Ó Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. – TÈ Ï¤ÙÂ; ¶·›˙Ô˘ÌÂ; ÚfiÙÂÈÓÂ Ô M›Û· ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ. – °È·Ù› fi¯È; ·¿ÓÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. ¶¤Ú·Û·Ó ˆÚ·›· ÂΛÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. H ¢¤ÛÔÈÓ· ¤·ÈÍ ÎÚ˘ÊÙfi, ΢ÓËÁËÙfi Î·È Ù˘ÊÏfiÌ˘Á· Ì ٷ Ì·ÛÎÒÙ Î·È fiÙ·Ó Ó‡¯ÙˆÛÂ, οıÈÛ·Ó fiÏÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÏÈ¿, Ô˘ Ù· ʇÏÏ· Ù˘ Á˘¿ÏÈ˙·Ó ÔÓÂÈÚÈο ÛÙÔ ·ÛË- ̤ÓÈÔ ÊÂÁÁ·ÚfiʈÙÔ, Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¤Ó· Ì·ÛÎÒÙ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ù˘ ¤ÏÂÁ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. MÂÚÈο Ì·ÛΈٿÎÈ· ÙÚÒÁ·Ó ÌÈÛÎÔÙ¿- ÎÈ·, ¿ÏÏ· ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÎÈ ¿ÏÏ· Ì·‰Ô‡Û·Ó Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜. – ¶Ò˜ ‚Ú¤ıËη ‰Ò; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· fiÙ·Ó Û˘ÛÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· Ì·ÛÎÒÙ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‹Ú ‚¤‚·È· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·. – E›¯Â˜ ¤ÛÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛÂ Ë ™Ô‡ÎÈ, Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿- ÁÈ·. – ™Â ÛÒÛ·Ì ÂÌ›˜! Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô BÔ‡ÎÔ, ÙÔ Ï˘Î¿ÎÈ. – ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÂÏÈ¿ ÌÔ˘; ÚÒÙËÛ ·Ó‹Û˘¯Ë Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. O PÔÓ, ÙÔ Ú·ÎÔ‡Ó, Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ϛÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËÓ ÂÏÈ¿ Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤- ÚÈ Î·ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ Ù˘.
 39. 39. – O ºÂȉÒÏ·˜, ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙÂÚ¿ÎÈ, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ OÏ˘Ì›· Ì ÙË ÊÔÚ¿‰· ÙÔ˘, ÙËÓ A‡Ú·, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜. K·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ô ºÂȉÒÏ·˜ Î·È Ë A‡Ú·, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ŸÙ·Ó fï˜ ¤ÊÙ·Û Ì ÙÔ Î·Ïfi Ë ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‰fiıËΠÙÔ Û‡ÓıË- Ì· Ù˘ ÂÎΛÓËÛ˘, ͤÚÂÙ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; – TÈ ¤ÁÈÓÂ; ÚÒÙËÛ·Ó Ù· Ì·ÛÎÒÙ Ì ÌÈ· ʈӋ. – H A‡Ú·, Ë ÊÔÚ¿‰·, ÍÂΛÓËÛ ÙfiÛÔ ·fiÙÔÌ·, Ì ÙfiÛË ÊfiÚ·, Ô˘ ¤ÚÈÍ οو ÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË Ù˘. T· Ì·ÛÎÒÙ ÍÂηډ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Á¤ÏÈ·. O M›Û· ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ Â›¯Â ‰Èψı› ÛÙ· ‰‡Ô Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ÎÔÈ- ÏÈ¿ ÙÔ˘. – H A‡Ú· fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. EÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ηÏ¿˙ÂÈ, Û˘Ó¤¯È- Û ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. T· Ì·ÛÎÒÙ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘. – ¶‹ÚÂ, Ô˘ ϤÙÂ, ηÓÔÓÈο ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ η‚·Ï¿Úˉ˜, ¤ÊÙ·Û ÚÒÙË ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· fiÔ˘ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. – XˆÚ›˜ η‚·Ï¿ÚË; ÚÒÙËÛÂ Ô BÔ‡ÎÔ ÙÔ Ï˘Î¿ÎÈ. – XˆÚ›˜. – K·È ÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿; TË Ì·ÏÒÛ·ÓÂ; TËÓ ÙÈ̈ڋ۷ÓÂ; TËÓ ·Ê‹Û·Ó fiÏË Ì¤Ú· ÓËÛÙÈ΋; ÚÒÙËÛÂ Ô AÌ›Î Ô Î¿ÛÙÔÚ·˜. – flÚ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙԇ̠ÙÒÚ·! › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ fiÙ·Ó Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó fiÏÔÈ. – Ÿ¯È ÚÔÙÔ‡ Ì·˜ ÂȘ Î·È Û˘ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·! ·Ú·Î¿ÏÂÛÂ Ô ™·Ì Ô ·Â- Ùfi˜. – N·È! N·È! Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÏ· Ù· Ì·ÛÎÒÙ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. – EÓÙ¿ÍÂÈ, ı· Û·˜ ˆ ·ÊÔ‡ ÂÈ̤ÓÂÙÂ, Û˘ÌÊÒÓËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. – Y¤ÚÔ¯·! £· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹; ÚÒÙËÛÂ Ô PfiÓÈ, ÙÔ Ú·ÎÔ‡Ó. – K·È ‚¤‚·È· ı· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹! – ¢ËÏ·‰‹; – E›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÊÔÚ¿‰·˜ Ô˘ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ¿Á·ÏÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ OÏ˘Ì›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ! E›Û·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ; – ŒÙÔÈÌÔÈ! ›·Ó fiÏ· Ì ÌÈ· ʈӋ. ŒÙÛÈ, ηıÈṲ̂ÓÔÈ fiÏÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÏÈ¿, ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ·˘Ù‹˜ ÊÔÚ¿‰·˜. 78 79
 40. 40. – AÂÓ·ÓÙ›·˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë A‡Ú· ÙÔÓ Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ù˘, ÔÈ EÏÏ·ÓÔ‰›Î˜ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ÙÔÓ ºÂȉÒÏ· ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ- „·Ó Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ A‡Ú·˜ ÛÙËÓ OÏ˘Ì›·. – º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÛÔ ı· η̿ڈÓÂ Ë A‡Ú·! ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô M›Û· ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ. – K·È ÙÒÚ· ÒÚ· ÁÈ· ‡ÓÔ! › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ... ¶¤Ú·ÛÂ Ë ÒÚ·. ŒÂÛ·Ó fiÏÔÈ ÁÈ· ‡ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ·ÛÙÚÔʈÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú·Ófi. H ¢¤- ÛÔÈÓ· ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙÔÓ M›Û· ·ÔÎÔÈÌ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜, Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· Ú›˙· Ù˘ ÂÏÈ¿˜. M ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ë ¢¤- ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ, ÙÔÓ Î¿ÛÙÔÚ·, ÙÔ Ú·ÎÔ‡Ó, ÙÔ Ï˘Î¿ÎÈ ÎÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜. K∂º∞§∞π√ E¡¢∂∫∞∆√ MÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Aı‹Ó· ŸÔ˘ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ÌÈ· ·ÏÏ·Á̤ÓË, ÈÔ fiÌÔÚÊË Aı‹Ó·
 41. 41. H ¢¤ÛÔÈÓ· ›¯Â ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÙÈ fiÛÔ Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ fiÌÔÚÊÔ, fiÏÔ Î·È ÈÔ Êˆ- ÙÂÈÓfi. KÈ fiÏÔ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ¤‰ÂȯÓÂ... ŒÙÛÈ ¤Ì·ı ÎÈ Â›‰Â ÔÏÏ¿ Ë ¢¤- ÛÔÈÓ·. E›‰Â ¯ÒÚ˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜, Ï‹ıË ·Ì¤ÙÚËÙ· Î·È Í·ÎÔ˘ÛÙÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜, fiˆ˜ ÙË NÙ¿Ô˘Ó ºÚ¤È˙ÂÚ Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯Ú˘Û¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ·ÚÁ˘Ú¿ ÔÏ˘Ìȷο ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË Û ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ OÏ˘ÌÈ¿‰Â˜, ÙËÓ N¿ÓÙÈ· KÔÌ·Ó¤ÙÛÈ, ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ÙÔÓ ıÚ˘ÏÈÎfi MÔÌ M‹ÌÔÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÂÈ- ÎÔÛÈÙÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÔ˘ Ó· ηٷÚÚÈÊı› ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û ̋ÎÔ˜, ÙÔÓ AÌ¤Ì MÈΛϷ Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÙÚ¤¯ÂÈ Í˘fiÏËÙÔ˜ Î·È ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Û ·ÁÒÓ˜ ÛÙ›‚Ô˘ ÛÙË Ì·‡ÚË ‹ÂÈÚÔ, ÙÔÓ T˙ÒÓ˘ B·˚Û̇ÏÂÚ, ÙÔÓ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ ÎÔ- Ï˘Ì‚ËÙ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Ô˘ ˘‹ÚÍ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ Î·È ¤·ÈÍ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ T·Ú˙¿Ó ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. 83
 42. 42. 84 E›‰Â ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛÈÎÏËÙ‹Ú·, ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÏÏËÓ· ÔÏ˘ÌÈÔÓ›- ÎË Ô˘ ΤډÈÛ ٤ÛÛÂÚ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÙË º¿ÓÈ MÏ¿ÓÎÂÚ˜ KfiÂÓ, ÙË ÌÂÁ·- χÙÂÚË ·ıÏ‹ÙÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÙÔÓ T˙¤ÛÛ ŸÔ˘ÂÓ˜, ÙÔÓ ÁÈfi ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÔÛ˘ÏϤÎÙË Ô˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ÒÚ· ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÚÚ›„ÂÈ ¤ÓÙ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÎfiÚ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ OÏ˘ÌÈ¿‰· ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ó· ÓÙÚÔÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ X›ÙÏÂÚ, ÙÔÓ ÈӉȿÓÔ T˙ÈÌ £ÔÚ, ÙÔÓ ºÈÏ·Ó‰fi ¶¿·‚Ô NÔ‡ÚÌÈ, ÙÔÓ AÌÂÚÈηÓfi AÏ ŒÚÙÂÚ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÎfiÌ·. E›‰Â ÙÔÓ EÌ›Ï Z¿ÙÔÂÎ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ¤Ó·Ó Û˘Ó·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›- ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÎÚÈı›, ÙÔÓ T¿Î·Ù˜ K¿ÚÔÏÈ Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ, ·ÏÏ¿ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ΤډÈÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÈÔ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Î·È ÙËÓ O˘›ÏÌ· P¿- ÓÙÔÏÊ ÙË «Ì·‡ÚË Á·˙¤Ï·», Ô˘ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ fi‰È Ù˘ ‹Ù·Ó ·Ú¿Ï˘ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ¤ÓÙÂο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·, η٤ÎÙËÛ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙË ÛÎ˘Ù·ÏÔ- ‰ÚÔÌ›· Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 16 ÂÙÒÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÚ›· ¯Ú˘Û¿. MÂÙ¿, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÙËÓ Ù·Í›‰Â„ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ OÏ˘ÌÈ¿‰Â˜ Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ı·‡Ì·Û ı¿̷ٷ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈο, ÙÂÏÂÙ¤˜ ¤Ó·Ú͢ Î·È Ï‹- ͢ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ··ÁÁÂϛ˜ Î·È Ì·Ï¤Ù·, ÁÓÒÚÈÛ ÁχÙ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ¿ÎÔ˘Û ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜.
 43. 43. NfiÌÈ˙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ù¤ÏÂȈÓ ÔÙ¤ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·Í›‰È, ÁÈ’ ·˘Ùfi Í·ÊÓÈ¿ÛÙËΠfiÙ·Ó ÌÈ· ̤ڷ, ÂÓÒ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘, › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ: – T¤ÏÂȈÛ ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ... TÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ¤‚·Ê Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ¯Ú˘Û·ÊÈ¿ Î·È ‚˘ÛÛÈÓÈ¿ ÙË ÌÈ- ÎÚ‹ ÂÏÈ¿. – TÈ Îڛ̷! ›Â Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. ¶Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÒÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ; – Ÿ¯È ·ÎfiÌ·. TÒÚ· Ô˘ Ù·Íȉ¤„·Ì ÛÙ· ·ÏÈ¿, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·. – AÏ‹ıÂÈ·; – N·È. ŒÏ·, ¢¤ÛÔÈÓ·, Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ Ò˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Aı‹Ó· Ì·˜! ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ Ò˜ ı· Â›Ó·È Û ϛÁÔ, › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. T·Í›‰Â„·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙ· ÌÂÛÔ‡Ú·Ó· Ì ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿ ÎÈ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â ÌÈ· fiÏË ·ÏÏ·Á̤ÓË, ›‰Â ÎfiÛÌÔ Î·È ÎÔÛÌ¿ÎË Ó· Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÌÂÙÚfi. 87
 44. 44. – ¶fiÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – E›ÎÔÛÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ‰ÂηԯÙÒ ¯È- ÏÈfiÌÂÙÚ·, ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ŒÏ· ÙÒÚ· Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ Î·È Î¿ÙÈ ¿Ï- ÏÔ. KÔ›Ù·. OÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú- ¯Ô˘Ó È·. H ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â ¤ÎÏËÎÙË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜, ·fi ÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ˆ˜ ÙËÓ Aη‰Ë- Ì›·, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. E›‰Â ÙÔ £ËÛ›Ô, ÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi, ÙËÓ AÚ¯·›· AÁÔÚ¿, ÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ AÙÙ¿ÏÔ˘, ÙËÓ ¶Ï¿Î·, Ù· AÓ·ÊÈÒÙÈη, ÙËÓ ¶Ó‡Î·, ÙÔ OÏ˘ÌÈÂ›Ô Î·È ÙÔ Z¿ÂÈÔ, fiÏ· Ù· ·Ú¯·›·, Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Î·È Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›·. 88
 45. 45. 90 MÂÙ¿, Ù·Í›‰Â„·Ó ¿ÏÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ·ÂÚÔ- ‰ÚfiÌÈÔ. – ¶Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – ™Ù· ™¿Ù·, Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂȘ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.
 46. 46. – ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ; ÚÒ- ÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – E›Ó·È Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ ™·ÙÒÓ-™Ù·˘ÚÔ‡-EÏÂ˘Û›Ó·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 60 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. A˘Ù‹ Î·È Ë Ó¤· ψÊfiÚÔ˜ YÌËÙ- ÙÔ‡, Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ, ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Î·È ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿- ‰Â˜ ÒÚ˜ Û fiÛÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¿Ï- ÏÔ. ŒÏ·, ¿Ì ÙÒÚ· Ó· η̷ÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ! 92 K∂º∞§∞π√ ¢ø¢∂∫∞∆√ ™ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ŸÔ˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ‚ϤÂÈ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ
 47. 47. T·Í›‰Â„·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù‹˜ ¤‰ÂÈ- Í ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ. H ¢¤ÛÔÈÓ· ‰ÂÓ ¯fiÚ- Ù·ÈÓ ӷ ‚ϤÂÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù‹˜ ı‡ÌÈ˙Â, Ù˘ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ù˘ ÂÍËÁÔ‡ÛÂ... K·È Ô‡ ‰ÂÓ ÙËÓ ‹Á ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ! TËÓ ‹Á ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi K¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, Î·È Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ı· Á›- ÓÔÓÙ·Ó Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘, Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ù˘ ÎÔχÌ- ‚ËÛ˘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·ÎfiÌ·.
 48. 48. TËÓ ‹Á ÛÙÔ °Ô˘‰› Î·È Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¤ÓÙ·ıÏÔ, Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ fiÔ˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ˘ÁÌ·¯›·˜, Ù˘ ¯ÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÙÔ˘ Ù¿Â Î‚Ô ÓÙÔ. TËÓ ‹Á ÛÙÔÓ M·Ú·ıÒÓ· Ô˘ ı· ·ÓÙ˯ԇÛ Û ϛÁÔ ·fi ÙȘ ÎÚ·˘- Á¤˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ ΈËÏ·- Û›·˜, Î·È Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.
 49. 49. MÂÙ¿ ÙËÓ Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ KÔÛÌ¿ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ı· ·Ú¿‚Á·ÈÓ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜, ÙÔ˘ ÙÚÈ¿ıÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯fiÎÂ˚. TËÓ ‹Á ÛÙË N›Î·È· Î·È Ù· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ Î·È ¿Ï˘, Î·È Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÈÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ fiÔ˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ È·Û›·˜. – ¶¿Ì ÙÒÚ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi! › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. – ¶ÔÈÔ ¯ˆÚÈfi; – £· ‰ÂȘ. 98 K∂º∞§∞π√ ¢∂∫∞∆√ Tƒπ∆√ ™ÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi ŸÔ˘ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ÌÈ· fiÏË ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
 50. 50. ŸÙ·Ó ÊÙ¿Û·ÓÂ, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÏÈÙ›· Ì Û›ÙÈ·, ‰Úfi- ÌÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. – ¶Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §ÂοÓ˜ A¯·ÚÓÒÓ. – TÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÌÈÎÚ‹ ÔÏÈÙ›· ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; – E›Ó·È ÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi. ŒÓ·˜ ÚfiÙ˘Ô˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔ- ÍÂÓ‹ÛÂÈ 16.000 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÚÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi fiÏË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜. – ¶fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi; – ¶¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈ· ‰È·ÎfiÛÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. Œ¯ÂÈ, fiˆ˜ ‚ϤÂȘ, ·’ fiÏ·! ÕÓÂÙ˜ ηÙÔÈ˘ Ì ¿Óˆ ·fi ÂÓÓÈ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, η- ıÒ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì fiÏ· Ù· ¯ÚÂÈ·˙Ô‡ÌÂÓ·, ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÚÔfiÓËÛ˘. 101
 51. 51. – K·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜; £· ÙÔ ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó; – Ÿ¯È, ‚¤‚·È·! £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. – TÈ ÛÎÔÔ‡˜; – £· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ú·Ô- Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. – ™ÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· ›¯·Ó OÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – Ÿ¯È. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Êı·Ó·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ AÏÊÂÈÔ‡, ¿ÏÏÔÈ Ì ¿Ì·Í˜, ¿ÏÏÔÈ Ì ÏÂÔ‡ÌÂÓ·, ¿ÏÏÔÈ Ì ٷ fi‰È· ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Î·‚¿Ï· ÛÙ’ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜, ηٷÛÎ‹ÓˆÓ·Ó ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ¤ÛÙË- Ó·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈ· Ì ٷ ÎÏ·‰È¿ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÎÈ ¿Ó·‚·Ó ʈÙȤ˜ ÁÈ· Ó· ˙Â- ÛÙ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚Ú¿‰È·. AÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ‹Ù·Ó Úfi‚ÏËÌ·. ŒÈÓ·Ó ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È Ù· ËÁ¿‰È·, ÒÛÔ˘ Ô HÚ҉˘ Ô AÙÙÈÎfi˜ ¤¯ÙÈÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿- ÏÔ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ô.
 52. 52. H ¢¤ÛÔÈÓ· ‰ÂÓ ¯fiÚÙ·ÈÓ ӷ ‚ϤÂÈ Ó· ÚˆÙ¿ÂÈ Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÂÈ... – E›‰·Ì ٷ ·ÏÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·. K·ÈÚfi˜ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙ· Ùˆ- ÚÈÓ¿, › ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÁÈ·Ù› ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ ÂÙÔÈ- Ì¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜! – TÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó; ÚÒÙËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – N· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ! N· Ê·ÚÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηÚ- ‰È¤˜ ÙÔ˘˜! ŒÙÛÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜. AfiÚËÛÂ Ë ¢¤ÛÔÈÓ·. – M ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·È- ‰ÈÒÓ; M ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· Ê·ÚÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘˜; – ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ. AÏÏ¿ fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ‰ÂȘ, ÌË ‰ÂÈÏÈ¿- ÛÂȘ, ÌË ¯¿ÛÂȘ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÛÔ˘... MËÓ ÙÚÔÌ¿ÍÂȘ. – K·ıfiÏÔ˘; – K·ıfiÏÔ˘. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È fï˜ ‡ÎÔÏÔ... – °È·Ù›; TÈ ı· ‰ˆ; – ¶Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¿ÍÂÓ·, ÊÚȯٿ! ¶Ï¿ÛÌ·Ù· ·ÔÙÚfi·È· ÎÈ ·ÔÎÚÔ˘- ÛÙÈο! ŸÓÙ· Ô˘ Ì¿ÙÈ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì·Ù·‰Â›, ÁÈ·Ù› ‡Ô˘Ï· ͤÚÔ˘Ó Ó· Ù· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜... ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂȘ Î·È Ó· ÌË ‚Á¿- ÏÂȘ ÌÈÏÈ¿... AÏÏÈÒ˜ ı· ÚÔ‰ÔıÔ‡ÌÂ... TÈ Ï˜; NÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜; – £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ! ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. K∂º∞§∞π√ ¢∂∫∞∆√ T∂∆∞ƒ∆√ OÈ ÔÚ‰¤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ŸÔ˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÙÚfiÌÔ ÙȘ ÙÚÂȘ ÛÎȘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈ· Î·È Ó· ÂÈıˆÚÔ‡Ó ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙÔ˘˜ 104
 53. 53. ŒÙÛÈ, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÏÈ¿ ¿- Óˆ ·fi ‚·ıÈ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È ‚¿ÏÙÔ˘˜ Î·È ‰¿ÛË ÛÎÔÙÂÈÓ¿, ÒÛÔ˘ ¤ÊÙ·- Û·Ó ÛÙÔ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ. EΛ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ÌÔÏ˘‚¤ÓÈÔ Û‡Ó- ÓÂÊÔ, ¤ÚÈÍ·Ó ÌÈ· ÎÏÂÊÙ‹ Ì·ÙÈ¿ Î·È ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜. TȘ ¿ÎÔ˘- Û·Ó Ó· ÌÈÏ¿ÓÂ. – E›Ó·È Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ Ì·˜ ¤ÙÔÈÌ·; ÚÒÙËÛ ÙÔ ÁÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. – ¶·Ó¤ÙÔÈÌ·! ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Ë Ó˘¯ÙÂÚ›‰· Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜. – EÏ¿Ù Ӓ ·‰ÂÏʈıԇ̠ÙfiÙÂ! ÛʇÚÈÍÂ Ë Ô¯È¿ ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜, ÙÔ˘ Êıfi- ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘.
 54. 54. H ¢¤ÛÔÈÓ· ›¯Â ¯ÏˆÌÈ¿ÛÂÈ. TÔ ·›Ì· Ù˘ ›¯Â ·ÁÒÛÂÈ Î·È ¤ÙÚÂÌ ·fi Êfi‚Ô, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï ¿¯Ó·. – EÏ¿Ù ÙÂÌÂÏ›ÓÈ·! ·ÓÙÈ‚Ô‡ÈÛÂ, ›‰È· ‚ÚÔÓÙ‹, Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÊÚÈÎ·Ï¤Ô˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜. TÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÛËÎÒıËΠÙfiÙ ·ÚÁ¿ Ë ÏÈÁ‰È·Ṳ̂ÓË Û¯¿Ú· ÂÓfi˜ ˘Ô- ÓfiÌÔ˘ Î·È ·fi ̤۷ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÂÚÓ¿ÌÂÓ· Û·Ó Ó· Ù· ÍÂÚ- ÓÔ‡Û ԯÂÙfi˜ Ù· ÙÂÌÂÏ›ÓÈ·, οÙÈ fiÓÙ· Ï·‰·Ú¿, Ì·Ïı·Î¿ Î·È ÁÏÈÛÙÂ- Ú¿, Ì ÚËṲ̂ӷ Ì¿ÁÔ˘Ï· Î·È ÙÛÈÌÏÈ·Ṳ̂ӷ Ì¿ÙÈ·. Œ‚Á·ÈÓ·Ó ÎÈ fiÏÔ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·ÁÎÔÌ·¯ÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ·ÊfiÚËÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÎÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ Î·È Û·›Ï·˜, ÒÛÔ˘ ‚Á‹ÎÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. TfiÙ ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÎȤ˜ ÏËÛ›·Û·Ó, ¤ÛÌÈÍ·Ó ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈ·, ¤Ó· Ï¿ÛÌ· ÁÈ- Á¿ÓÙÈÔ, ·ÂÈÏËÙÈÎfi Û· Û‡ÓÓÂÊÔ Ì·‡Ú˘ ηٷÈÁ›‰·˜, Ì ڿÌÊÔ˜ ÁÂÚ·ÎÈ- Ô‡, ÊÙÂÚÔ‡Á˜ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜ Î·È Ô˘Ú¿ ԯȿ˜ Ô˘ ¿ÏÏ·˙Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û¯‹Ì· Î·È ÌÔÚÊ‹ Î·È ÎÔ‚fiÙ·Ó Ë ¯ÔÏ‹ ÛÔ˘ ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ ‚ϤÂȘ. 108
 55. 55. H ¢¤ÛÔÈÓ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ¿ÊˆÓË, ‚·Û·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÓÈ- ÁËÚ‹ ·›ÛıËÛË, ¤ÓȈı ¿ÚÚˆÛÙË, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ Â› Ϥ- ÍË. – EÏ¿Ù ˙·‚ÔÏ›ÓÈ·! ·ÓÙ‹¯ËÛ ¿ÏÈ Ë ÚÔÛÙ·Á‹. X·Ì‹ÏˆÛ·Ó ÙfiÙ ٷ Û‡ÓÓÂÊ· Î·È Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ›‰Â fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û‡ÓÓÂ- Ê·. ◊Ù·Ó fiÚÓÈ· ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈο Ì Ӈ¯È· ‡·ÈÓ·˜ Î·È ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ηÙÛ·- Ú›‰·˜ Ô˘ η٤‚·ÈÓ·Ó ÎÈ fiÏÔ Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó ÎÚÒ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÒÛÔ˘ η٤‚ËÎÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. – EÏ¿Ù ηٷÛÙÚÔÊ›ÓÈ·, ÁÎÚÂÌÔ˘Ï›ÓÈ· Î·È ÙÚÔÌÔ˘Ï›ÓÈ·! ·ÎÔ‡ÛÙËΠ¿ÏÈ Ë ÂÓÙÔÏ‹. TÔ ÛΤ·ÛÌ· ÂÓfi˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ·ÚÁ¿ Î·È Úfi‚·Ï·Ó ÚÔ˘ıÔ˘Ó›- ˙ÔÓÙ·˜ οÙÈ ÎÙ‹ÓË ÙÚȯˆÙ¿ Î·È Ú˘·Ú¿, ¿ÏÏ· Ì ÌÔ˘ÛÔ‡‰Â˜ ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ, ¿ÏÏ· Ì ÁÎÚ›˙˜ Ì¿ÛΘ Î·È ÌÈÛÔηÌ̤ӷ ÚÔ‡¯·, ¿ÏÏ· Ì ÊÈÙ›ÏÈ· ·fi ‚fî˜ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÎÔ˘ÚÂÏÈ·Ṳ̂Ó˜ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘˜. – EÏ¿Ù Â·ÚÛ›ÓÈ·, ÌÈÛÔ˘Ï›ÓÈ·, ÙÚÈ‚ÔÏ›ÓÈ·! ·ÓÙ‹¯ËÛ ¿ÏÈ Ë ÚÔÛÙ·Á‹.
 56. 56. ÕÏÏ· ‹Ù·Ó ÌÈÛ¿ Ù۷οÏÈ· Î·È ÌÈÛ¿ ‚ÚˆÌÔ‡Û˜, Ì ‚‰¤ÏϘ ÁÈ· Ô˘Ú¿, „˘¯Ú¿ ÎÙËÓÒ‰Ë ‚ϤÌÌ·Ù· Î·È ‰fiÓÙÈ· ̷و̤ӷ, ÛÔ˘‚ÏÂÚ¿. ™ÙÚ·ÙȤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ›¯·Ó ÙÒÚ· ·Ú·Ù·¯Ù›, ˆ˜ ÂΛ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ ÎÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·¤Ú·... Afi Ù· ıÔÏ¿ ‚·ÏÙfiÓÂÚ· ÙÔ˘ ¤ÏÔ˘˜ Úfi‚·Ï·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï¿ÛÌ·Ù·... ÕÏÏ· ›¯·Ó ÌÈÛÔÛ·ÈṲ̂ӷ ÏÔοÌÈ· ÁÈ· ¯¤ÚÈ·, ÌÔ˘ÛÔ‡‰Â˜ ‡·ÈÓ·˜ Î·È ‰·ÈÌÔÓÈο ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· ÁÈ· Ì·ÏÏÈ¿. ÕÏÏ· ›¯·Ó Êȉ›ÛȘ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÛÒ- Ì·Ù· ‰‡ÛÌÔÚÊ·, ÊÔÏȉˆÙ¿.
 57. 57. – £· „Èı˘Ú›˙ÂÙ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÎÔ˘Ú¿˙Ô- ÓÙ·È, fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È, «ÙÚÂÏ·ı‹Î·Ù», ı· ÙÔ˘˜ ϤÙÂ, «ÁÈ·- Ù› Ó· Û·˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË; °È·Ù› Ó· ȉÚÒÓÂÙÂ Î·È Ó· ÍÂ˚‰ÚÒÓÂÙ ¿‰Èη; °È·Ù› Ó· Ù·Ï·ÈˆÚ›ÛÙÂ; °È·Ù› Ó· ÌËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fiÛÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ÌÔÚ›ÙÂ; °È· ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜; X·! TÈ ·Í›· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜ Ô˘ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· Ì·Ú·ı›; AÍ›· ¤¯ÂÈ Ë Î·ÏÔ¤Ú·ÛË! H ¿ÓÂÛË! TÔ ‚fiÏÂÌ· ¤¯ÂÈ ·Í›·!» ¤ÙÛÈ ı· ÙÔ˘˜ ϤÙÂ... – N·È! N·È! – ŒÙÛÈ ı· ÙÔ˘˜ ϤÌÂ! – ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜! ÁÚ‡ÏÈÛ·Ó Ì ÌÈ· ʈӋ Ù· ÙÂÌÂÏ›ÓÈ·. H ¢¤ÛÔÈÓ· ·ÈÛı¿ÓıËΠ¤Ó· Í·ÊÓÈÎfi ·̷ ÔÚÁ‹˜ Ó· ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ì¤- Û· Ù˘, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËÎÂ. K·È ÙfiÙ ̛ÏËÛÂ Ë ‰˘ÛÔ›ˆÓË ÛÎÈ¿, Ì›ÏËÛÂ Ô ¿Ú¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜: – ¶ÈÛÙ¿ ÌÔ˘ Ù¤Ú·Ù·, ÎÙ‹ÓË Ûȯ·ÌÂÚ¿ Î·È ¿Ó·Ú¯· fiÚÓÈ·! ¶Ï¿ÛÌ·Ù· ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈο, ÁÏÔÈÒ‰Ë Î·È ·fi ÙË ÊÚ›ÎË ÈÔ ÊÚÈηϤ·, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Û·˜, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ·! °›ÓÂÙ ·fiÚ·Ù· Û·Ó ÙËÓ ÓÔ‹ Ù’ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ËÁ·›ÓÂÙ ·ÓÙÔ‡ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰›, ËÁ·›ÓÂÙ fiÔ˘ ·Ó·Û·›ÓÂÈ ·Áfi- ÚÈ ‹ ÎÔÚ›ÙÛÈ! OÈ ˙ÔÊÂÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·Ó·Û¿Ï„·Ó Î·È ÂÚÈ̤ӷÓ ̒ ·‰ËÌÔÓ›· ÙË Û˘- Ó¤¯ÂÈ·. – EÛ›˜ Ì·Ïı·Î¿ ÌÔ˘ ÙÂÌÂÏ›ÓÈ·, ÚfiÛÙ·ÍÂ Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ ÛÎÈ¿, ËÁ·›ÓÂ- Ù Û οı ۯÔÏ›Ô, Û οı Á‹‰Ô, Û οı Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Û οı fi- ÏË, Û οı ¯ˆÚÈfi Î·È Î¿ı ·Ï¿Ó·! – £· ¿ÌÂ! – £· ¿ÌÂ! – K·È ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÂΛ; – TÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ; – ¶Â˜ Ì·˜ ¿Ú¯ÔÓÙ¿ Ì·˜! ÁÚ‡ÏÈÛ·Ó Ù· ÙÂÌÂÏ›ÓÈ· ·Ó˘fiÌÔÓ·, ÂÓÒ Î˘- ÏÔ‡Û·Ó ‚ÚfiÌÈη Û¿ÏÈ· ÛÙ· Ï·‰·Ú¿ ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜.
 58. 58. – EÌ›˜, ÂÌ›˜ Ô‡ ı· ¿ÌÂ; TÈ ı· ϤÌÂ, ·Ú¯ËÁ¤, ÂÌ›˜; Ú¤Î·Í·Ó Ù· ˙·‚ÔÏ›ÓÈ·. – EÛ›˜, ÈÛÙ¿ ÌÔ˘ ˙·‚ÔÏ›ÓÈ·, ˙·‚ÔÏ›ÓÈ· ÌÔ˘ ‚‰ÂÏ˘Ú¿ Î·È Ôڈ̤ӷ, ı· ¿Ù ے fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ï·¯Ù·ÚÔ‡Ó ÙË Ó›ÎË. – K·È ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ϤÌÂ; – TÈ ı· ÙÔ˘˜ ϤÌÂ, ÎڷٷȤ ¿Ú¯ÔÓÙ¿ Ì·˜; – £· ÙÔ˘˜ ϤÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ χÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÓÈοÓÂ Î·È Ó· ‰È·Ú¤Ô˘Ó! «Ÿ¯È Ë ÚÔÛ¿- ıÂÈ·», ı· ÙÔ˘˜ ϤÙÂ, «·ÏÏ¿ Ë Ó›ÎË ¤¯ÂÈ ·Í›·!» KÈ fiÙ·Ó ‚ϤÂÙ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ó· ¤ÊÙÂÈ ‹ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ı· ÙÔ˘˜ ϤÙ «Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÎψÙÛÈ¿ ÒÛÙ ̒ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÂÛ›˜ ÙË Ó›ÎË!» – £· ÙÔ˘˜ ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi! – £· ÙÔ˘˜ ÙÔ Ï¤ÌÂ. – TÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÙÔ˘˜ ϤÌÂ; – ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¤Ó· ·Ó·‚ÔÏÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ۋÌÂÚ·! ™ÙfiÌ· Û·˜ ›ӷÈ, fi,ÙÈ ı¤ÏÂÙ ‚¿˙ÂÙ ̤۷! ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ì˘·Ïfi ¤¯ÂÙÂ, ȉ¤Â˜ Û¿˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó! ŸÏÔ Î·È Î¿- ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ‚Ú›Ù ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û·˜ ¿ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ! KÈ ·Ó Û·˜ ¿- ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ı· ÛηÚÊÈÛÙ›ÙÂ! – ŒÙÛÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ! – ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜! ÎÚ·‡Á·Û·Ó Ù· ˙·‚ÔÏ›ÓÈ·. – KÈ ÂÌ›˜... ˜ Ì·˜ ÎÈ ÂÌ¿˜ ÙÈ ı· ϤÌÂ! ÚÒÙËÛ·Ó Ù· ÁÎÚÂÌÔ˘Ï›ÓÈ·, Ù· ηٷÛÙÚÔÊ›ÓÈ· Î·È Ù· ÙÚÔÌÔ˘Ï›ÓÈ·. – KÈ ÂÛ›˜ ηٷÛÙÚÔÊ›ÓÈ· Î·È ÙÚÔÌÔ˘Ï›ÓÈ· ÌÔ˘ ÈÛÙ¿, Ú˘·Ú¿ Î·È ·‰ËÊ¿Á· ÌÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ˘Ï›ÓÈ·, ÂÛ›˜ ı· Ï¢ڛÛÂÙ οı ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ, οı ÈÎڷ̤ÓÔ Î·È ı· ıÚ¤„ÂÙ ÙÔÓ fiÓÔ, ÙËÓ ›ÎÚ· Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ¿ıÔ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÎÈ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ Ï·- ¯Ù¿Ú·. £· ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ ӷ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó! Ÿ,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó, Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó!
 59. 59. H ÙÚÔÌÂÚ‹ ÛÎÈ¿ ‹Ú ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÙÒÚ· ÛÔ˘ ¿Áˆ- Ó ÙÔ ·›Ì·. – EÌÚfi˜ ÏÔÈfiÓ, ÈÛÙ¿ ÌÔ˘ Ù¤Ú·Ù·, ÎÙ‹ÓË Ú˘·Ú¿ Î·È fiÚÓÈ· ·Ô- ÎÚÔ˘ÛÙÈο, Ï¿ÛÌ·Ù· ÁÏÔÈÒ‰Ë Î·È ·Ó¿ÏÁËÓÙ·, ËÁ·›ÓÂÙ ·ÓÙÔ‡! °›ÓÂ- Ù ·fiÚ·Ù·, ÁÏ˘Î¿ÓÂÙ ÙË ÊˆÓ‹ Û·˜. TÚ˘ÒÛÙ ÛÙ· ̤Á·Ú·! Xˆı›Ù ÛÙ· ηٷÁÒÁÈ·! BÚ›Ù fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·! MËÓ ·Ê‹- ÛÂÙ ԇÙ ¤Ó·! K¿ÓÙ ÙȘ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜ fiÌÔȘ, ÔÏfiȉȘ, Û·Ó ÂÛ¿˜! K¿ÓÙ ٷ fiÏ· ηْ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÔÌÔ›ˆÛ‹ Û·˜! MËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ηӤӷ, Ì· ηӤӷ ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔ! T· ÊÚÈηϤ· Ï¿ÛÌ·Ù· ¿ÎÔ˘Á·Ó Ì ·Á·ÏÏ›·ÛË ÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘˜ Ó· ˆÚ‡ÂÙ·È. °Ú˘Ï›ÛÌ·Ù·, ÛÎÔ˘Í›Ì·Ù·, ÚÔ˘ıÔ˘Ó›ÛÌ·Ù·, Óȯٿ ‚ÔÁÁËÙ¿ Î·È ‚Ú·¯Ó¤˜ È·¯¤˜ ·ÓÙË¯Ô‡Û·Ó ·’ fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜... H ¢¤ÛÔÈÓ· ¤‚ÏÂ-  ÏÔοÌÈ· Ó· ۷χԢÓ, ‰È¯·ÏˆÙ¤˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ó· ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·È, ϤÈ· Ó· ÎÚÔÙ·Ï›˙Ô˘Ó, Ì¿ÙÈ· Ó· Ï¿ÌÔ˘Ó Û·Ó ˘ÚˆÌ¤Ó· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. – N·È! N·È! – N·È, ÙÚÈṲ̂ÁÈÛÙ ·Ú¯ËÁ¤! – KÈ ÂÛ›˜ ÙÚÈ‚ÔÏ›ÓÈ·, ÌÈÛÔ˘Ï›ÓÈ· Î·È Â·ÚÛ›ÓÈ· ÌÔ˘ ¿Ó·Ú¯·, ÂÛ›˜ ··›ÛÈ· Â·ÚÛ›ÓÈ·, ËÁ·›ÓÂÙÂ! – £· ¿ÌÂ! £· ¿ÌÂ! – ™ÎÔÚ›ÛÙ ÙÔ Ì›ÛÔ˜! – £· ÙÔ ÛÎÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ! – ºÔ˘ÓÙÒÛÙ ÙÔ ÊıfiÓÔ! – £· ÙÔÓ ÊÔ˘ÓÙÒÛÔ˘ÌÂ! – °ÈÁ·ÓÙÒÛÙ ÙËÓ ¤·ÚÛË! – £· ÙË ÁÈÁ·ÓÙÒÛÔ˘ÌÂ!
 60. 60. – N·È, ¤ÌÓ¢ÛÙ‹ Ì·˜! – N·È, ÎڷٷȤ ¿Ú¯ÔÓÙ¿ Ì·˜! – £· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Ì·˜ Ϙ! – £· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÛ‡ ÚÔÛÙ¿˙ÂȘ! – £· Ï¿ÛÔ˘Ì Ì ٷ ÁÏÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯¤ÚÈ· ÙȘ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜. – £· Ù· ÔÚÒÛÔ˘ÌÂ... – £· Ù· οÓÔ˘Ì fiˆ˜ ÂÛ‡ ÂÈı˘Ì›˜! – AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÂÛ‡ ÔÚ›˙ÂȘ! – EÛ‡ Â›Û·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ì·˜! – EÛ¤Ó· ÌfiÓÔ ˘·ÎÔ‡ÌÂ! – •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ! ÚfiÛÙ·ÍÂ Ë ‰›Û¯ÙË ÛÎÈ¿ Ô˘ ›¯Â Ú¿ÌÊÔ˜ ÁÂÚ·ÎÈÔ‡, ÊÙÂÚÔ‡Á˜ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜ Î·È Ô˘Ú¿ ԯȿ˜ ÎÈ ¿ÏÏ·˙Â Û˘Ó¤- ¯ÂÈ· ÌÔÚÊ‹ Î·È Û¯‹Ì·. ¶‹Á·ÈÓ ·ÓÙÔ‡ ·‰¿Ì·ÛÙË Ï·›Ï··, ·‰˘ÛÒËÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿! A‹ÙÙËÙÔ ÏÂÊÔ‡ÛÈ! EÌÚfi˜ Ì·Ú˜! ŸÙ·Ó ÔÈ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Á›ÓÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ Ì·˜, ÙfiÙÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ ı· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ! K∂º∞§∞π√ ¢∂∫∞∆√ ¶∂ª¶∆√ ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÂΛ... ŸÔ˘ Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜

×