Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 28

Karapatan ng mamamayan

47

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Karapatan ng mamamayan

 1. 1. NATURALISASYON Sa prosesong ito maaaring maging ganap na mamamayan ng isang bansa ang sinumang mamamalagi at susunod sa kultura at pamamahala nito.
 2. 2. JUS SANGUINIS Sinusunod ng anak ang pagkamamamayan ng kanyang magulang saan mang bansa siya isinilang.Anong batayan ng pagkamamamayan ang ipinapahayag ayon sa pagkasilang?
 3. 3. Naturalisadong Pagkamamamayan Ang isang dayuhan ay maaaring maging mamamayan ng bansa kung susundin niya ang mga batas nito,yayakapin ang kinagisnang kultura, at tuluyan ng maninirahan dito ay anong uri ng pagkamamamayan?
 4. 4. Repatriation Ito ay ang muling panunumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas?
 5. 5. -Artikulo IV, Seksyon 1 ng Saligang-Batas Anong artikulo ng Saligang-Batas napapaloob ang pagkamamamayan ng isang Pilipino?
 6. 6. May karapatan ba ang mga tao? Meron yan,kaso di ko alam kung anu-ano. Dalawang isda ang nag-uusap tungkol sa karapatan…
 7. 7. Ang mga bagay o gawaing ipinagkaloob sa isang tao na maaari niyang gawin habang siya ay nabubuhay.
 8. 8. Anu-ano ang mga karapatan ng mga mamamayang Pipilino sa Demokratikong Bansa?
 9. 9. Uri ng KARAPATAN 1. Likas na Karapatan 2. Karapatan ayon sa konstitusyon 3. Karapatan ayon sa Batas
 10. 10. 1. Likas na Karapatan -Ang karapatang ito ay kaloob ng Diyos sa tao. a. mabuhay b. magmahal 2. Karapatan ayon sa konstitusyon a.Karapatang Sibil - karapatan sa buhay,kalayaan,ari- arian at pantay na pangangalaga ng batas.
 11. 11. b. Karapatang Pampulitika -karapatang nauukol sa pakikipag- ugnayan ng mamamayan sa bansa. c. Karapatang Panlipunan - karapatang may kaugnayan sa relasyon ng mga mamamayan sa isa’t-isa. d. Karapatang Pangkabuhayan -karapatang magkaroon ng pagkakakitaan o hanapbuhay at pagtuklas na maaaring ikaginhawa sa buhay.
 12. 12. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Kalayaan sa pananalita o pagpapahayag
 13. 13. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatang magkaroon ng sapat na kita sa hanapbuhay.
 14. 14. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatan sa malayang pagpili ng relihiyon.
 15. 15. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatang lumahok sa mga halalan ng bansa.
 16. 16. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatang magkaroon ng mabuting hanapbuhay ayon sa batas
 17. 17. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatan sa di- makatwirang paghahalughog at pagsamsam ng mga ari- arian.
 18. 18. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatan sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan.
 19. 19. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatang magtatag ng kapisanan, unyon o asosasyon na ang mga layunin ay hindi labag sa batas.
 20. 20. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Karapatan sa pagiging lihim ng kanyang komunikasyon at korespandensiya.
 21. 21. Sibil Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan Kalayaan sa paninirahan at paglalakbay saanman.
 22. 22. Mga Karapatan ng Taong Nasasakdal: 1. Makapili ng mahusay na manananggol. 2. Makapaglagak ng piyansa. 3. Proteksiyon laban sa pahirap,karahasan,pagbabanta,pananakot, at iba pang uri ng detensiyon. 4. Pagpapalagay na walang kasalanan hangga’t di naibababa ang hatol. 5. Pagkakataong mapakinggan ang kanyang panig at maipagtanggol.
 23. 23. 6. Mabilis at walang pinapanigan at pambayang paglilitis. 7. Makaharap ang mga testigo at makapagpakita ng mga katibayan. 8. Proteksiyon laban sa pagpaparusa ng dalawang ulit sa parehong kasalanan Double Jeopardy Law
 24. 24. Kasunduan: A. Alamin ang mga sumusunod na mga salita. 1.Libelo 2.Sedisyon 3.Slander 4.Bill of attainder 5.Ex-post facto 6.Contempt of Court B. Magsaliksik tungkol sa mga kasong maaaring isampa sa mga lumalabag sa batas.

×