Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 35

YM3 Nha Duy

0

Share

Download to read offline

YM3 - Nha Duy

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

YM3 Nha Duy

 1. 1. Chieándòch BAØI HOÏC KHOÂNG NÖÔÙC MAÉT
 2. 2. 73.9% Trẻ em VN bị cha mẹ hoặc người chăm sóc hay những người khác trong gia đình trừng phạt bằng BẠO LỰC (theo Unicef) CONTEXT
 3. 3. 25% Phụ nữ đã lập gia đình và có con dưới 15 tuổi cho biếthọ phải chứng kiếnchồng mình có hành vi bạo lực đối với con cái trong suốt cả cuộc đời, theo báo Tuổi Trẻ. CONTEXT
 4. 4. Thươngchoroichovọt Là quan niệm của nhiều bậc cha mẹvề việc sử dụng bạolực với con,theo định hướng giáo dục“Thương cho roi cho vọt”, “Phảiđánh mới nên người”, theo Hộinghị về bạohành trẻ em năm2008 của Chính Phủ.
 5. 5. CONSUMER CONTEXT Khôngbốmẹnàolàkhôngthươngconcả,bốmẹluôndànhnhữngđiềutốtđẹpnhấtchocon.Bốmẹbiếtrằngphảidạycontừnhỏchonênngười,dạyconnhữngđiềuhayvàtránhxanhữngđiềuxấu Bốmẹnóibốmẹthươngconvậysaolạilamắngvàđánhcon “Vìbốmẹmuốncon biếtrằngđiềucon làmlàsai, khôngđúngđểcon khôngtáiphạmnữa” Saobốmẹkhônggiảithíchchoconhiểu “Nóikhôngcon khônghiểuđâucóđánhcóđaucon mớihiểu”
 6. 6. COÙPHAÛICONKHOÂNGHIEÅU HAY BOÁMEÏBAÁTLÖÏCTRONGVIEÄCDAÏYCON CONSUMER CONTEXT
 7. 7. “Con biếngănmẹdọacon đểcon ănnhiều, nhanhlớnkhôngbệnhtật” “Con lạigầnổ cắmđiệnbốđánhcon đểcon tránhxanó, nónguyhiểmchocon” “Vậtđóquantrọngvớimẹ, đókhôngphảilàđồchơimẹkhôngmuốncon nghịchnónênmẹđánhcon” BOÁ MEÏ
 8. 8. Con ăncơmvìsợmẹđánh Con khôngđụngvàoổ điệnvìsợbốđánh Con khôngđậpcáiđóđâumẹđánhah CON
 9. 9. CON CHÆ SÔÏ MEÏ ÑAÙNH THOÂI CHÖÙ CON KHOÂNG BIEÁT MÌNH SAI
 10. 10. CONSUMER INSIGHT ÑOÁI VÔÙI BOÁ MEÏ, ROI VOÏT LAØ CAÙCH CUOÁI CUØNG MAØ HOÏ DAÏY CON, MAØ KHOÂNG BIEÁT RAÈNG THAY VÌ DAÏY CON ÑUÙNG SAI THÌ BOÁ MEÏ DAÏY CON SÔÏ ROI VOÏT
 11. 11. APPROACHING STRATEGY Duøngnhöõnghìnhaûnhvaøthoângñieäpgiöõasöïñoáilaäpcuûavieäcdaïytreûbaèngroivoïtvaødaïytreûbaèngtìnhthöông, khenngôïivaønhìnnhaänñuùngcaùchñeåchaïmtôùicaùcbaäcphuïhuynh. Giuùphoïnhaänramìnhdaïycon chöùkhoângphaûidoïacon
 12. 12. Shichida Brand role Vôùi boámeïseõnhaänrañöôïchieäuquaûcuûaphöông phaùpgiaùoduïcmôùidaønhchotreû, ñoùlaøtìnhyeâu, söïnhìnnhaänvaøsöïkhenngôïichobeù. CuøngvôùiShichida, boámeïseõlaønhöõngngöôøitröïctieápöômmaàmvaønuoâidöôõngöôùcmôvaøtaøinaêngcuûabeùbaèngnhöõngbaøihoïccuoäcsoángmaøkhoângcaànduøngñeánnhöõnggiaûiphaùpbaïolöïc
 13. 13. Bố,mẹ,hoặc người nắm vai trò giáo dục trẻ từ 3 đến 12 tuổi Sống tại 6 thành phố lớn (Hải Phòng, Hà Nội,Hồ Chí Minh,Cần Thơ,Đà Nẵng,Huế) Thu nhập BC+ (khoảng từ 5,000,000VND đến 15,000,000VNĐgiađình/tháng) Trình độ 12+ Đóng vai trò chủ yếu hoặc tham gia ý kiến vào việc giáo dục trẻ; yêu thương, dành thời gian và quan tâm tìmkiếm cách tốt nhất để nuôi dạy trẻ nhưng phần lớn ảnh hưởng bởi quan niệm cổ điển, truyền thống chứ chưatiếp cận nhiều với những phương pháp hiện đại Consumer Target
 14. 14. Target Mục tiêu kinh doanh: -Trong 3 tháng đầu tiên sau chiến dịch, đạt doanh thu 16 tỷ đồng -Sau 3 tháng 50% đối tượng mục tiêu nhận biết về thương hiệu & khóa học; 30% tìm hiểu về khóa học; và trong thời gian 1 năm 7-10% sẽ đăng ký khóa học Mục tiêu xã hội: -Trong 3 tháng thay đổi tích cực cho xã hội, giảm tỉ lệ trẻ em bị đối xử bạo lực 5% từ 73,8% xuống còn 68,8% -Bước đầu thay đổi nhận thức về định hướng giáo dục trẻ em
 15. 15. BIG IDEA Chieándòch BAØI HOÏC KHOÂNG NÖÔÙC MAÉT
 16. 16. Treûraáthieáuñoängvaøluoânmuoánkhaùmphaùmoïithöùxungquanh, nhöngñoâikhikeømvaøoñoùlaønhöõngloãisaikhieánboámeïphaûigiaän. Haõygiuùpbeùhoïctöønhöõngsailaàmñoùmaøkhoângcan duøngñeánroivoït Maøôûñaây, boámeïdaïybeùbaèngtìnhyeâucuûamình, baèngsöïkhenngôïivaønhìnnhaänñuùngveàbeù
 17. 17. BAØI HOÏC KHOÂNG NÖÔÙC MAÉT Nöôùcmaétcuûabeù Con chæsôïñoønroi Baøihoïckhoângnöôùcmaét DEPLOYMENT PLAN 01-03-2015 01-04-2015 01-05-2015 31-05-2015
 18. 18. NÖÔÙC MAÉT CUÛA BEÙ Thôøigian 01/03/2015 15/03/2015 Thu huùtsöïchuùyùcuûacoängñoàngñoáivôùinaïnbaïolöïctreûemvaønhöõngtoånthöôngmaøtreûphaûigaùnhchòu Baèngcaùchsöûduïngcoângcuïchínhlaønhöõnghìnhaûnh, baøivieát, döõlieäuveàbaûolöïctreûemtrongthôøigianvöøaqua.
 19. 19. Media Baùochí: Baùogiaáy: thanhnieân, phuïnöõ,... Baùoonline: vnexpress, 24h.com.vn,... Forum: webtretho.com, eva.vn Facebook: UNICEF Vietnam, USNESCO - CEP
 20. 20. CON CHÆ SÔÏ ÑOØN ROI Thôøigian 16/03/2015 20/04/2015 Nhaéngöûiñeánbaäcphuïhuynhbaïolöïckhoângñaâuxacaû, ñoùchínhlaøcaùchdaïycon baèngroivoïtcuûahoï Söûduïngcoângcuïchínhlaøhìnhaûnhvaøthoângñieäp, giaiñoaïnhaigiuùpbaäcphuïhuynhnhaänrañöôïcmaëttraùicuûavieäcdaïycon baèngroivoïtthoângqua nhöõngtìnhhuoánghaøngngaøycuûatreû DuØngñoønroichækhieánbeùcoùbaøihoïcveànoãisôïthoâi Laïmduïngñoønroichækhieánbeùgheùtbaïnvaølyøtheâmthoâi Beùthöôønghoïcbaèngcaùchbaétchöôùcdo ñoùñöøngbaátngôøkhibeùduøngbaïolöïcvôùingöôøikhaùc
 21. 21. VÌ MEÏ ÑAÙNH CON CON GHEÙTMEÏ BAÏN ÑANG DAÏY CON ÑIEÀU GÌ ?
 22. 22. ÑÖØNG NHOÁT CON NÖÕA CON SÔÏROÀI BAÏN ÑANG DAÏY CON ÑIEÀU GÌ ?
 23. 23. KHOÂNG ÑAÙNHÑOÙ ÑÖA ÑAÂY BAÏN ÑANG DAÏY CON ÑIEÀU GÌ ?
 24. 24. POSTER, BILLBOARDS, AÙP PHÍCH Keânhtruyeàntaûihìnhaûnhvaøthoângñieäpchính, ñöôïctrieånkhaiñoàngloaïttaïi6 thaønhphoá, taïinhieàuñòañieåm PRINT -ADS Moätsoátaïpchíphuïnöõ, ñaønoângvaøgiañình FACEBOOK TieáptuïchôïptaùccuøngUNICEFT Vietnam, UNESCO -CEP Forum Tieáptuïctrieånkhainoäidung treânnhöõøngforum töøgiaiñoaïn1 MEDIA
 25. 25. BAØI HOÏC KHOÂNG NÖÔÙC MAÉT Thôøigian 21/04/2015 31/05/2015 “Treûtoømoøkhaùmphaùtheágiôùi, vôùitreûmoãingaøytraûinghieämlaømoãibaøihoïcmaøtreûñöôïchoïc. Haõyñeåmoãibaøihoïcñoùsong haønhcuøngvôùinuïcöôøicuûabeù” “Treûkhoânghömaødo caùchchuùngta daïylaømhötreû“ Thoângñieäp
 26. 26. ÑaâylaøgiaiñoaïnthöônghieäuShichidaseõñoànghaønhcuøngchieándòch. Vôùigiaùtròcoátloõi YEÂU THÖÔNG, KHEN NGÔÏI VAØ NHÌN NHAÄN Shichidatin raèngvôùinhöõnggiaùtròcoátloõiñoùseõñemlaïiphöôngphaùpgiaùoduïctreûñeåchomoãibaøihoïctreûnhaänñöôïcñeàuñaàyaéptieángcöôøi
 27. 27. SÖÏ ÑOÁI LAÄP Hìnhaûnhvaøthoângñieäpvaãnlaøcoângcuïchínhcuûagiaiñoaïnnaøy. Ñoàngthôøinoäidung seõñisaâuvaøo3 giaùtrò Daïycon baèngsöïkhenngôïi Daïycon baèngtìnhyeâuthöông Daïycon baèngsöïnhìnnhaän
 28. 28. DAÏY CON BAÈNG SÖÏ KHEN NGÔÏI ÑÖØNG NGAÏI NOÙI LÔØI KHEN NGÔÏI VÔÙI TREÛ
 29. 29. DAÏY CON BAÈNG SÖÏ NHÌN NHAÄN ÑÖØNG VOÄI PHAÙN QUYEÁT KHI BEÙ SAI HAÕY CHÆ CHO BEÙ LOÃI SAI
 30. 30. DAÏY CON BAÈNG TÌNH YEÂU THÖÔNG DAÏY TREÛ CAÀN CAÛ MOÄT TRAÙI TIM
 31. 31. MEDIA POSTER, BILLBOARDS, AÙP PHÍCH PRINT -ADS Ñaâylaøphöôngtieäntieápcaänchính, ñaëtbeâncaïnhnhöõngposter, billboard, aùpphíchgiaiñoaïn2 Display ads Baùogiaáy Baùoonline Thieátkeánoäidung thaønhnhöõngbaøivieáttheåhieänroõsöïñoáilaäpgiöõahaicaùchgiaùoduïccon ñoàngthôøikeømtheonhöõnglôøigiôùithieäuveàphöôngphaùpShichida PR baùochí Duøngconcept “maëtñoáilaäp” chaïyquaûngcaùoñeåtaêngtheâmmöùcñoänhaänbieát Facebook Forum Thieátkeábaøivieát, hìnhaûnhxoayquanhconcept
 32. 32. NGOAØI RA HOÄI THAÛO “BAØI HOÏC KHOÂNG NÖÔÙC MAÉT” Daønhchonhöõngoângboávaøbaømeï, hoäithaûoseõcungcaápchocaùcbaäcphuïhuynhnhöõngsailaàmtrongphöôngphaùpdaïycon truyeànthoángñoàngthôøicungcaápthoângtin vaøgiôùithieäuveàsaûnphaåm“baøihoïckhoângnöôùcmaét” EVENT: “CAÛ NHAØ CUØNG TEAMBUILDING” Ñaâylaøhoaïtñoängvuichôichocaûgiañình, giuùpboámeïñöôïchoøamìnhtraûinghieämcuøngbeù. Caùcphaànthiñöôïcthieátkeánhönhöõngbaøihoïcveàtraûinghieämchotreûvaøñoàngthôøigiuùpboámeïbeùseõhieåuroõhônveàbeù THÖÏC HIEÂN CLIP “BAØI HOÏC KHOÂNG NÖÔÙC MAÉT” Clip veàsöïtröôûngthaønhcuûabeùqua töøngngaøyvôùiphöôngphaùpgiaùoduïcshichidañeåchöùngminh söïhieäuquaûcuûaphöôngphaùpshichida
 33. 33. ALLOCATED BUDGET 500.000.000 VND 375.000.000 VND 870.000.000 VND 375.000.000 VND 870.000.000 VND 375.000.000 VND 870.000.000 VND 125.000.000 VND 285.000.000 VND 125.000.000 VND 285.000.000 VND 125.000.000 VND 285.000.000 VND PHASE1 PHASE 2 PHASE 3 TP.HCM HAØNOÄI ÑAØNAÜNG HAÛIPHOØNG HUEÁ CAÀNTHÔ 500.000.000 VND 1.500.000.000 VND 3.465.000.000 VND 35.000.000 VND BACK-UP 5.000.000.000 VND
 34. 34. MEASUREMENT TRACKING 1.LÖÔÏTVIEW 2.LÖÔÏT SHARE 3.SOÁ LÖÔÏNG COMMENT ÔÛ CAÙC TOPIC 1.VIEW, SHARE,LIKE, COMMENT. 2.MÖÙCÑOÄ TÖÔNG TAÙC 3.MÖÙC ÑOÄ XUÙC CAÛM 4.NHAÄN THÖÙC ÑÖÔÏC NOÄI DUNG, THOÂNG ÑIEÄP 5.TOPIC THAÛO LUAÄN 1.VIEW, SHARE,LIKE, COMMENT. 2.MÖÙCÑOÄ TÖÔNG TAÙC 3.MÖÙC ÑOÄ XUÙC CAÛM 4.NHAÄN THÖÙC ÑÖÔÏC NOÄI DUNG, THOÂNG ÑIEÄP 5.TOPIC THAÛO LUAÄN 6.SOÁ LÖÔÏNG THAM GIA EVENT 7.SOÁ LÖÔÏNG ÑAÊNG KÍ KHOÙA HOÏC 8.DOANH SOÁ 9.MÖÙC ÑOÄ THAY ÑOÅI HAØNH VI DAÏY TREÛ PHASE1 PHASE 2 PHASE 3
 35. 35. Caûmônñaõtheodoõi

×